کارگروه اطلس مردم نگاری

اطلس مردم نگاری ایران

 

یکی از وظایف پژوهشکده مردم شناسی که در اساسنامه تاسیس شکل گیری آن مورد اشاره قرار گرفته است، تالیف، تدوین و تو