وب سايت ها

طرح های در حال انجام سال 1398 پژوهشکده بناها و بافتهای تاریخی فرهنگی

·        جزئیات اجرایی بناهای خشت و گلی؛ با مطالعۀ نمونه: دخمۀ زرتشتیان ترک­آباد، در یزد، مجری: ذات­الله نیک­زاد

·        تدوین راهبردها، سیاست­ها و اصول کلیِ دستورالعمل حفاظت و مرمت تزئینات معماری، نام مجری: فریبا کرمانی

·        بررسی راهکارهای مدیریتی پس از وقوع سانحه (آتش سوزی) در بازار تبریز با استفاده از تجارب بازسازی و مرمت سرای دو دری و دالان های پیرامونی پس از آتش سوزی سال های 1388 و 1398 ، مجری: حسین اسمعیلی سنگری

·        تهیۀ دستورالعمل تعیین حریم باغ­های تاریخی، مجری: نیره خان­محمدی

·        تدوین شیوه نامۀ حفاظت از بناهای تاریخی ـ فرهنگی،  مجریان: مهناز اشرفی، سوسن نزهت زاده

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما