شورای پژوهشگاه


شورای پژوهشگاه دومین رکن سیاستگذار بعد از هیأت امنا می باشد که به تنظیم سیاست ها و برنامه های جاری پژوهشگاه بر اساس سیاست های کلان مصوب

هیأت امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح می پردازد.

ترکیب شورای پژوهشگاه :1. اعضای هیأت رئیسه پژوهشگاه

2. رؤسای پژوهشکده ها و گروههای پژوهشی

3. دو تن از اعضای هیأت علمی هر یک از شورا های تخصصی ( آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهشی و فناوری، دانشجویی و...) به

انتخاب شورای مربوطه و دارای صلاحیت های عمومی مندرج در آیین نامه با تأیید و حکم رئیس پژوهشگاه

4. دو تن از اعضای هیأت علمی در مرتبه علمی حداقل دانشیار و دارای صلاحیت های عمومی مندرج در این آیین نامه با انتخاب و حکم

رئیس پژوهشگاه

تبصره1.رئیس پژوهشگاه می تواند در مورد مسائل خاص از رئیس گروه معارف و سایر مدیران حسب مورد به منظور شرکت در جلسات شورا دعوت نماید.

تبصره2.مدت عضویت اعضای حقیقی شورای پژوهشگاه به مدت دو سال می باشد.

تبصره3.ریاست شورا به عهده رئیس پژوهشگاه می باشد. شورا دارای نایب رئیس می باشد که از میان اعضای شورا با انتخاب و حکم رئیس پژوهشگاه

منصوب می گردد.

تبصره4.مصوبات شورا و مکاتبات مربوطه از طریق ریاست شورا انجام می پذیرد.

وظایف و اختیارات شورای پژوهشگاه


1. ارزیابی کلی عملکرد پژوهشگاه

2. بررسی و تصویب دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه های آن، پیشنهادی معاونت ها و شوراهای تخصصی پژوهشگاه به منظور ارایه به مراجع
 
ذیصلاح برای تصویب

3. بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری پژوهشگاه با مؤسسات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه

4. بررسی و تأیید برنامه های پذیرش دانشجو توسط دانشکده ها و آموزشکه ها، مبتنی بر بودجه و امکانات پژوهشگاه و در راستای اجرای تکالیف مندرج در

برنامه های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاست های هر یک از وزارتین به منظور ارسال به وزارت مربوطه

4. بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت

5. بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط در خصوص مشکلات تربیتی، فرهنگی ،آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی
به منظور ارائه راهکارهای سازنده و عملی جهت رفع کاستیها

6. بررسی سالانه امکانات علمی( نیروی انسانی و تجهیزات) پژوهشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها

7. ارجاع برخی از موضوعات پژوهشگاه برای بررسی و اظهار نظر به یکی از شوراهای تخصصی حسب مورد

8. تدوین و تصویب آیین نامه های داخلی شورا و کمیته های آن.

 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما