مدیر تحصیلات تکمیلی: دکتر مرضیه صناعتی


مرتبه علمی: استادیار


تاریخ انتصاب :1396/1/3


تلفن :66736853


پست الکترونیکی:

msanaati20@gmail.com                      m.sanaati@richt.ir
                                                                                                                                                        


All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما