رئیس پژوهشکده
نام و نام خانوادگی: داریوش ذوالفقاری 
نشانی الکترونیکی: zolfaghari1185@gmail.com
تلفن: 66736586

سوابق تحصیلی:
1. کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، 1373.
2. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1380.
3. صلاحیت مدرسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1380.
4. دکترای تخصصی(PHD) زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور،1391.

سوابق پژوهشی:
الف) مقالات علمی پژوهشی:
1. «نقد بلاغی بیت معروفی از شاهنامه»، دو فصلنامۀ علمی پژوهشی کهن نامۀ ادب فارسی، سال اول، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1389، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
2. «دو نوع واو نویافته در علم معانی با تکیه بر شاهنامۀ فردوسی»، فصلنامه علمی پژوهشی بهار ادب( دارای درجۀISC)، سال پنجم، شمارۀ دوم، تابستان 1391 شمارۀ پی در پی 16.
3. «نظری جدید دربارۀ اطناب و بررسی عملی این نظر در داستان رستم و اسفندیار»، فصلنامۀ علمی پژوهشی بهار ادب( دارای درجۀISC)، سال پنجم، شمارۀ چهارم، (شمارۀ پی¬در¬پی18) ، زمستان 1391.
4. «نقد بلاغی ابیاتی از شاهنامۀ فردوسی»، فصلنامه علمی پژوهشی متن پژوهی ادبی، شماره 51، بهار 1391.
5. «طرح مباحث اغراق، التفات، انسجام، گفت و گو و لحن در علم معانی» دو فصلنامۀ علمی پژوهشی ادب و زبان فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شمارة33، بهار و تابستان 1392.
6. «بررسی تطبیقی دو چاپ متفاوت از شاهنامۀ فردوسی بر مبنای علم معانی» فصل¬نامۀ علمی پژوهشی کهن نامۀ ادب پارسی، سال چهارم، شمارۀ چهارم (شماره پی در پی10)، زمستان1392.
7. «کتیبه‌ای پر بسامد در جهان فارسی»، نشریه علمی پژوهشی مطالعات آسیای صغیر، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بهار و تابستان 1397
8. «معرفی نسخۀ خطی و بررسی سبک شعری «بی‌نشان» شاعری از قرن نهم هجری»، فصل‌نامۀ علمی پژوهشی بهار ادب، پذیرش چاپ در پائیز 1399.
ب) سایر مقالات:
1. «مقایسه اشعار رودکی و بشار»، مقالات نخستین گردهمایی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، به کوشش محمد دانشگر، مرکز بین المللی تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی با همکاری انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی، تهران 1380.
2. «پژوهشی در کتیبه های مدرسه دارالفنون» مجموعه مقالات کتیبه ها و متون دوران اسلامی، سازمان میراث فرهنگی، تهران 1385.
3. «شرحی بر سطری از شرح تعرف» همایش ملی زبان شناسی کتیبه ها و متون، پژوهشگاه میراث فرهنگی، 1387.
4. «بررسی داستان زن پارسا در الهی‌نامۀ عطار نیشابوری»، سمینار بین المللی زن در تاریخ اسلام، یزد، آبان ماه 1386.
5. «پژوهشی در کتیبه حمام حاج‌آقا تراب نهاوند»، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی زبان‌شناسی، کتیبه ها و متون به کوشش ابوالقاسم اسماعیل پور، پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون ، پژوهشگاه میراث فرهنگی ، تهران 1387.
6. «بررسی نسخۀ خطی دیوان اصغر نهاوندی»، دو فصل نامۀ آموزشی پژوهشی فرهنگان، سال دوازدهم، شمارۀ سی و هشت، پائیز و زمستان 1389، موسسۀ فرهنگی علیمرادیان، تهران.
7. معرفی کتاب چین‌کلاغ مرتضی امیری اسفندقه؛ «شعری که بالا می کشد جان را»، ماهنامه شاهد جوان، شماره 355، آذر 1383 ص 36.
8. مقالۀ «کاردیده به جای بازنشسته» در مجموعه مقالات گروه متون دوران اسلامی، شمارۀ2، انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی، 1394.
9. مقاله «سبک مرتضی امیری اسفندقه در قصاید اسفندی»: «اسفند خبر می دهد از رویش نوروز» مجموعه مقالات همایش ملی نوروز، میراث صلح، به کوشش سمیۀ کریمی، پژوهشگاه میراث فرهنگی، 1396
10. مقاله «اهمیت بلاغت در تصحیح شاهنامۀ فردوسی» مقاله های برگزیدۀ همایش بین المللی نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی؛ به کوشش نعمت‌الله ایران زاده، ایو پانف، علیرضا پورمحمد، صوفیه بلغارستان اسفند 1395(فوریه 2017)،

ج) کتاب ها:
1. زن پارسا؛ نقد و بررسی داستانی از الهی‌نامۀ عطار نیشابوری، انتشارات گنجینۀ هنر، تهران: 1387. (شابک 8-12-8756-964-978 )
2. شاعر شعر ما شما هستید؛ برگزیدۀ شعر شاهد، انتشارات شاهد: 1381. ( شابک 0-61-7691-964)
3. دیوان اصغر نهاوندی؛ تصحیح، مقدمه و تعلیقات، انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهران: 1392.( شابک 6-10-6953-600-978)
4. از خدا جوییم توفیق ادب؛ فارسی عمومی، گزیدۀ نظم و نثر و آیین نگارش، انتشارات گنجینۀ هنر، تهران: 1392.( شابک .-34-8756-964-978)
5. آشنایی با علم معانی در زبان فارسی، انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهران: 1395(شابک: 7-97-6953-600-978)
6. چشمۀ آیینه؛ گزیدۀ شعر گنگرۀ ملی ایثار، به کوشش داریوش ذوالفقاری، انتشارات مهرتابان، تهران: 1395.( شابک: 7-01-8269-964-978)
7. دیوان بی‌نشان، تصحیح و تحقیق: داریوش ذوالفقاری و ابوالقاسم رادفر، انتشارات طهورا، تهران: 1398.

د‌) ویراستاری:
1. کتاب انسان کامل در مثنوی، تالیف فریبا شریفیان، انتشارات گنجینۀ هنر، تهران: 1392 .
2. مجموعه مقالات گروه متون دوران اسلامی، تالیف جمعی از پژوهشگران، شمارۀ2، انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی، 1395.

ذ) طرح های پژوهشی:
1. « تصحیح نسخۀ خطی دیوان شاطر اصغر نهاوندی» دارای تأییدیه از شورای پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی.
2. « بلاغت شناسی متون و کتیبه های دوران اسلامی» دارای تأییدیه از پژوهشگاه میراث فرهنگی.
3. مستندنگاری کتیبه و سنگ قبور مشاهیر مدفون در حافظیه دارای تأییدیه از پژوهشگاه میراث فرهنگی
4. مستندنگاری کتیبه های دوران اسلامی آسیای مرکزی؛ بخارا دارای تاییدیه از ایکاس
5. طرح پژوهشی « تحقیق واو در میراث بلاغی شعر فارسی» دارای تأییدیه از پژوهشگاه میراث فرهنگی
6. گزارش طرح پژوهشی موظفی « مستندنگاری کتیبه‌های خانقاه صفی علیشاه» دارای تأییدیه از پژوهشگاه میراث فرهنگی


مسئولیت های اجرایی:
1. کارشناس‌مسئول ادبیات بنیاد شهید 1381 – 1385.
2. دبیر علمی همایش ملی مطالعات ادبیات شاهد و ایثار گر، مهر 1389 شیراز.
3. کارشناس ارشد گروه متون و کتیبه‌های دوران اسلامی، پژوهشگاه میراث فرهنگی، 1385 – 1390.
4. برگزاری جشنواره های فرهنگی‌هنری شاهد و ایثارگر سراسر کشور 1376-1386
5. رئیس پژوهشکدۀ زبان شناسی، کتیبه ها و متون، اردیبهشت 1396 تاکنون
6. عضویت در شورای «نامگذاری و تغییر نام وزارت کشور» از 8/2/95 تا کنون
7. عضو کمیتۀ علمی و داوری دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخر خراسان در ادب فارسی
8. جانشین مدیر مسئول مجلۀ « پژوهشنامۀ کتیبه و زبان»
9. عضویت در شورای پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی، اردیبهشت 1396 تاکنون
10. عضویت در کارگروه پاسداشت زبان فارسی مرکز پویانمایی صبا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

تدریس، کارگاه و داوری:
1. مدرس و داور همایش های ملی ادبیات شاهد و ایثارگر سراسر کشور 1376 – 1386.
2. داوری « نثر ادبی پرسش مهر » وزارت آموزش و پرورش 1385.
3. داوری مقالات با موضوع « ترویج فرهنگ نماز و امر به معروف و نهی از منکر» کارکنان بنیاد شهید 1384.
4. تدریس فارسی عمومی در دانشگاه شاهد 1387-1389.
5. تدریس فارسی عمومی در دانشگاه آزاد تهران جنوب 1386 – 1389.
6. تدریس ادبیات کودک و نوجوان در مرکز تربیت معلم حکیم فردوسی، کرج 1386.
7. تدریس فارسی عمومی در دانشگاه علمی کاربردی 1391-1392.
8. برگزاری کارگاه آموزشی « شیوه های تقویت روابط عاطفی در خانواده از دیدگاه اسلام» در سرای محلۀ آپادانا، خردادماه 1391.
9. برگزاری کارگاه آموزشی «آموزه های اخلاقی قرآن و عترت در مورد روابط همسران» در سرای محلۀ آپادانا، تیرماه 1391.
10. برگزاری کارگاه آموزشی « آشنایی با مثنوی مولوی» در سرای محلۀ آپادانا، دی ماه 1391.


گواهی سخنرانی و تقدیرنامه:
1. تقدیرنامه از رئیس آموزش و پرورش بابت کسب رتبۀ اول مسابقات شعر آموزش و پرورش شهرستان نهاوند 1368.
2. تقدیرنامه از نمایندۀ ولی فقیه و رئیس بنیاد شهید حجت الاسلام محمد حسن رحیمیان به دلیل کسب رتبۀ اول مسابقات قرآن کریم رشتۀ مفاهیم 1383.
3. تقدیرنامه از دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران برای شعر برگزیده در همایش صبر جمیل ( یادوارۀ حادثۀ بم) 1382.
4. تقدیرنامه بابت تدریس و داوری در همایش های ادبی شاهد و ایثارگر سراسر کشور.
5. تقدیرنامه از مشاور معاون رئیس جمهور و رئیس مرکز علمی کاربردی امام خمینی بابت تدریس ادبیات فارسی، اردیبهشت 1392.
6. تقدیرنامه از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، مرداد ماه 1392.
7. گواهی سخنرانی با عنوان « اهمیت شاهنامۀ فردوسی و شاهنامه خوانی» در شهرداری ناحیۀ 6 منطقۀ 5 تهران. بیست و پنجم اردیبهشت 1392.
8. گواهی سخنرانی با عنوان «فضایل معلم» در شهرداری ناحیۀ2 منطقۀ 5 تهران. یازدهم اردیبهشت 1392.
9. سخنرانی با عنوان « بررسی مقابله ای شاهنامة فردوسی و آیه¬ای از قرآن کریم»، نشست تخصصی پژوهشکدة زبان شناسی،‌متون و کتیبه ها چهارشنبه17/7/1392
10. سخنرانی با عنوان « جستاری در میراث بلاغی شاهنامۀ حکیم فردوسی»، نشست تخصصی پژوهشکدة زبان شناسی،‌متون و کتیبه ها، 20/2/1392
11. سخنرانی با عنوان « جستاری در میراث بلاغی خواجه حافظ شیرازی» نشست تخصصی پژوهشکدة زبان شناسی،‌متون و کتیبه ها، 20/7/94
12. سخنرانی با عنوان « لطف سخن حافظ» ، نشست تخصصی پژوهشکدة زبان شناسی،‌متون و کتیبه ها، 27/7/95
13. سخنرانی با عنوان « سنجش کتیبه های حافظیه با دیوان حافظ» 20/7/96 پژوهشگاه میراث فرهنگی
14. سخنرانی با عنوان «کتیبه‌های حافظانه»18/7/97 مراسم نکوداشت حافظ؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی


دانلود رزومه
فايلها
dr zolfaghari.pdf 129.689 KB
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما