نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
علیرضا محتشم معاون 66736558-داخلی 172
پیمان عباسعلیزاده رئیس اداره  فناوری اطلاعات 66737002- داخلی 386
محبوبه امینی کارشناس مسئول بودجه 66736558- داخلی 187
پرستو کارپسند کارشناس آمار 66736558-داخلی 151
مهناز نژاد انصاری کارشناس فناوری اطلاعات 66736558-داخلی 166
لیلا کاشی ها کارشناس فناوری اطلاعات 66736558-داخلی 299
ناهید فیضی کارشناس فناوری اطلاعات 66736558-- داخلی 181
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما