اولویت های پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی صنایع دستی ، گردشگری 1397

 
 • پژوهشکدۀ باستان‌شناسی

  1اطلس باستان‌شناسی: ورود اطلاعات موجود؛ جمع‌آوری اطلاعات میدانی ضرورت کاربرد آمار در حل مسایل باستان شناسی
  -2 پژوهشهای حوزۀ آب: پژوهشهای میدانی هدفمند دربارۀ آبخیزداری و تجربۀ تاریخی و سوابق مدیریت بهره‌برداری بهینه از آب و منابع آبی
  -3 تنوع فرهنگی / قوم(مردم)باستان‌شناسی: انجام پژوهشهای انسان‌شناسی DNA
  -4 آموزش و ارتقاء
  -5 کاربردی‌سازی
  -6 حوزۀ فرهنگ ایرانی

 • پژوهشکدۀ مردم‌شناسی

  1اطلس مردم‌شناسی: ورود اطلاعات موجود؛ جمع‌آوری اطلاعات میدانی 2 -پژوهشهای حوزۀ آب: آب مایۀ حیات
  -3 پژوهشهای مردم‌شناسی حوزۀ اقوام و تنوع فرهنگی
  -4 آموزش و ارتقاء
  -5 کاربردی‌سازی
  -6 پژوهشهای مردم‌شناسی حوزۀ فرهنگ ایرانی

 • پژوهشکدۀ زبان‌شناسی

  -1 اطلس زبان‌شناسی: ورود اطلاعات موجود؛ جمع‌آوری اطلاعات میدانی 2- مستندسازی کتیبه‌های ایران (دیجیتالی کردن و ایجاد بانکها و آرشیوهای تخصصی)
  -3 مستندسازی زبانها و گویشهای در خطر در ایران
  -4 آموزش و ارتقاء
  -5 تنوع فرهنگی، پژوهشهای زبان‌شناسی با رویکرد وفاق در اقوام ایرانی
  -6 کاربردی سازی کمک به ارتقای موقعیت زبانهای ایرانی
  -7 پژوهشهایی با اولویت آب در کتیبه‌ها و متون

 • پژوهشکدۀ ابنیه و بافت

  -1 اطلس بناها و بافتهای تاریخی و فرهنگی: ورود اطلاعات موجود؛ جمع‌آوری اطلاعات میدانی؛ استفاده از شیوه‌های نوین مستندنگاری -2 بناها و سازه‌های آبی (بندها / سدها / پلها و ...) و میراث کشاورزی
  -3 تهیه و تدوین ضوابط و استانداردها و دستورالعملها حفاظتی و مرمتی بناها و بافتها
  -4 شیوه‌های کاربردی‌سازی وکاربری جدید با همکاری نهادهایی مانند صندوق احیا برای مصارف فرهنگی در جامعۀ امروزی
  -5 مطالعات در خصوص معماری بومی و منطقه‌ای کمتر مورد توجه مانند معماری دستکند، معماری موقت، معماری روستایی و غیره

 • پژوهشکدۀ حفاظت و مرمت

  -1 تهیه و تدوین شیوه‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستور العمل و منشور حفاظتی و مرمتی اشیاء تاریخی و فرهنگی 2- باستان‌سنجی و علوم باستان‌شناختی و مطالعات ژنتیک باستان
  -4 آموزش و ارتقاء نیروهای پژوهشکده و شبکه متخصصان حفاظت و مرمت در کشور
  -5 تهیه و تدوین شیوه‌های نو، بهینه سازی و بومی سازی روشهای حفاظت و مرمت و ارتقاء روشها و فنون سنتی
  -6 کاربردی‌سازی و ثبت اختراع دست آوردهای پژوهشی حوزه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی
  -7 پژوهشهای حوزه حفاظت پیشگیرانه. مطالعه موردی: مدیریت بحران، موزه سبز، حفاظت حین کاوش
  -8 مستندسازی و تدوین اطلاعات فنی آسیب شناسی و فن شناسی آثار فرهنگی تاریخی
  -9 تهیه بانک اطلاعاتی و اطلس. مطالعه موردی: اطلس تزئینات، اطلس اشیاء، اطلس معدنکاری و فلزکاری کهن، اطلس فرش، بانک اطلاعاتی حفاظت و مرمت اشیاء موزه ای کشور

 • هنرهای سنتی

  -1 اطلس هنرهای سنتی: ورود اطلاعات موجود؛ جمع‌آوری اطلاعات میدانی -2 هنرهای سنتی و شیوه‌های مواجهه با آب و موضوعات موبوط به آن
  -3 پژوهش در جهت حفظ و احیای هنرهای در حال اضمحلال و فراموش شده
  -4 آموزش و ترویج کارگاههای هنرهای سنتی به شیوۀ استاد و شاگردی
  -5 برپایی یا مشارکت در برگزاری همایشها و ترجمه و تألیف منابع مرتبط
  -6 برپایی نمایشگاههای کارگاهی هنرهای سنتی در سطوح ملی و ایران فرهنگی
  -7 پژوهش در بازیابی و بازآفرینی فناوریهای کهن حوزۀ هنرهای سنتی مانند سفالینه زرین‌فام و رنگهای باستانی (آلی و معدنی) و غیره

 • گردشگری

  -1 اطلس گردشگری: ورود اطلاعات موجود؛ جمع‌آوری اطلاعات میدانی 2 -پژوهشهای حوزۀ گردشگری تنوع زیستی و محیط زیستی در ارتباط با آب و منابع آبی و بحران آب
  -3 آموزش و ترویج جهت ارتقای سطح دانش جامعه در زمینۀ گردشگری
  -4 برپایی یا مشارکت در برگزاری همایشها و ترجمه و تألیف منابع مرتبط
  -5 کاربردی‌سازی
  - 6 پژوهشهای مربوط به توسعۀ گردشگری در حوزۀ فرهنگ ایرانی

 • میراث طبیعی

  -1 اطلس میراث طبیعی: ورود اطلاعات موجود؛ جمع‌آوری اطلاعات میدانی 2- پژوهشهای حوزۀ آب: مخاطرات و بحران آب
  - 3 آموزش و ترویج جهت ارتقای سطح دانش جامعه در زمینۀ میراث طبیعی
  - 4 تدوین دستورالعملهای حفاظت از میراث طبیعی
  - 5 کاربردی‌سازی
  - 6 پژوهشهای مربوط به توسعۀ شناخت میراث طبیعی حوزۀ فرهنگ ایرانی
  - 7 طرحهای جامع مدیریتی میراث طبیعی، تجارب ملی و جهانی
  - 8 رسانه، فناوریهای نوین (مانند تهیه و راه‌انداری سایت و اپلیکیشن همراه) و حفظ میراث طبیعی

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما