عبدالمجید شریف زاده

مدیر امور پژوهشی

شماره مستقیم : 66736516
 شرح وظایف

1- بررسی کارشناسی طرحهای پیشنهادی از سوی پژوهشکده ها،گروه ها یا افراد حقیقی و حقوقی براساس معیارها و ضوابط تعیین شده جهت طرح در شورای پژوهشی

2- انجام امور اجرایی طرح و تصویب طرحهای تحقیقاتی پیشنهادی در شورای پژوهشی پژوهشگاه

3- بازرسی و کنترل روند واگذاری، اجرا، گزارش دهی پیشرفت کار و ارائه نتایج از سوی مجریان و ناظرین امر پژوهش

4- ایجاد بانک اطلاعاتی مجریان، مشاوری، ناظرین و صاحب نظران امور پژوهشی و عناوین پروژه های پژوهشی مرتبط با وظایف پژوهشگاه

5- تهیه و تنظیم قراردادهای پژوهشی براساس دستورالعملها، تعرفه ها و ضوابط مصوب

6- انجام امور دبیرخانه ای شورای پژوهشی و پیگیری مصوبات آن و وارائه گزارشهای ادواری مرتبط با آن وانتشار گزارش پژوهشی سالانه

7- تهیه و انتشار راهنمای پژوهشی پژوهشگاه و تنظیم سیاست های پژوهشی درقالب سیاستهای مصوب شورای پژوهشی

8- اظهار نظر در مورداعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی وپروژه های پژوهشی

9-همکاری در تنظیم بودجه تحقیقات سالانه
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما