شرح وظایف مدیر امور پژوهشی


1.  بررسی کارشناسی طرح‌های پیشنهادی از سوی پژوهشکده ها،گروه ها یا افراد حقیقی و حقوقی براساس معیارها و ضوابط تعیین شده جهت طرح در شورای پژوهشی

2.  انجام امور اجرایی طرح و تصویب طرحهای تحقیقاتی پیشنهادی در شورای پژوهشی پژوهشگاه

3.  بازرسی و کنترل روند واگذاری، اجرا، گزارش دهی پیشرفت کار و ارائه نتایج از سوی مجریان و ناظرین امر پژوهش

 ایجاد بانک اطلاعاتی مجریان، مشاوری، ناظرین و صاحب نظران امور پژوهشی و عناوین پروژه های پژوهشی مرتبط با وظایف پژوهشگاه

4. تهیه و تنظیم قراردادهای پژوهشی براساس دستورالعمل‌ها، تعرفه‌ها و ضوابط مصوب

5.  انجام امور دبیرخانه ای شورای پژوهشی و پیگیری مصوبات آن و وارائه گزارشهای ادواری مرتبط با آن وانتشار گزارش پژوهشی سالانه

6. تهیه و انتشار راهنمای پژوهشی پژوهشگاه و تنظیم سیاست های پژوهشی درقالب سیاستهای مصوب شورای پژوهشی

7.  اظهار نظر در مورداعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی وپروژه های پژوهشی

8. همکاری در تنظیم بودجه تحقیقات سالانه

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما