طرح های پژوهشی و اجرایی

طرح های اعضای پژوهشی سال 98

طرح های اعضای کارگاه ها سال98

پژوهشهای 97

نگاره های سمک عیار: سیّدعبدالمجید شریف زاده

سبک شناسی نگاره های ورقه و گلشاه: سیّدعبدالمجید شریف زاده

واکاوی مفاهیم و اعداد رمزی در نقوش و کتیبه های خانه های قاجار اردبیل (نمونه موردی: ارسی خانه ابراهیمی اردبیل : مریم کیان اصل

مقایسه تطبیقی نقش درخت سرو بر روی یک ترمه و قالی کرمان دوره قاجار: نادیا پور عباس تحویلداری

مطالعه تطبیقی نقوش منظره های اروپایی در کاشی های کاخ گلستان: لیلا حقیقت جو

نقشه های نوظهور فرش دوره قاجار: لیلا نفیسی نیا

جایگاه فرهنگی- اجتماعی زنان هنرمند  دوره قاجار: زهرا سادات احمدی زاده


شناسایی نقوش اصیل و فن شناسی قلمزنی شیراز و مقایسه تطبیقی با آثار ساسانیان و هخامنشیان: آزاده پشوتنی زاده

سیر تحول خاتم کاری در ایران از صفویه تا پهلوی (بخش اول: بررسی آثار خاتم کاری در شهر تهران: سمیرا عرب

پژوهش های سال 98
 
مطالعه و مستندنگاری شیوه­های رنگرزی سنتی خامۀ قالی با استفاده از مواد رنگزای طبیعی - گام نخست: روناس : سروناز قانعانمطالعه و مستندنگاری شیوه­های رنگرزی سنتی خامۀ قالی با استفاده از مواد رنگزای طبیعی- گام دوم: قرمزدانه: سروناز قانعان


 
  

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما