اخبار

.

گزارش نخست مستندسازی باغهای تاریخی استان اصفهان با تاکید بر تهیه توصیه نامه شیوه مستندسازی باغهای تاریخی توسط مهندس احمد رجبی در پژوهشکده بناها و بافتها ارائه شد.

این ارائه در دو بخش بیان شد: نخست به اهمیت میراث منظری اشاره و سپس به مبانی نظری شیوه مستندسازی باغهای تاریخی پرداخته شد. در قسمت دوم شِمایی را از پنج باغ مورد مطالعه ترسیم کرد. این پنج باغ عبارتند از باغ مصلی نایین، باغ قلعه اردستان، باغ چهلستون سرهنگآباد زواره، باغ تاجآباد نطنز و باغ عباسآباد نطنز.

باغ مصلای نایین که باغی زنده و پویاست همچنان مورد استقبال اقشاری از جامعه نایین است و در شرایط خطرناکی به سر نمیبرد، هرچند گنبد عمارت آن نیازمند رسیدگی سریع است. عمارت این باغ که متعلق به عصر پادشاهی محمد شاه قاجار فرزند عباس میرزاست پیش از این نیز مورد مطالعه قرار گرفته است ولی عناصر منظری در این گزارش مورد توجه بیشتری واقع شدند. رابطه باغ و بستر آن، شهر نایین، نیز مفصلا مورد بحث قرار گرفت.

در مورد باغ قلعه اردستان به نیاز اساسی در گسترش اطلاعات، علیالخصوص میدانی، پرداخته شد. رابطه باغ و بستر آن مخصوصا مسجد جامع اردستان در مجاورت آن مفصلا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به تلاشهای انجام شده و در دست انجام جهت گسترش مستندات در مورد این باغ اشاره شد.

باغ سرهنگآباد نیز هرچند در نخستین گزارشها، مربوط به دهه 50، چندان شرایط مساعدی نداشته است در دو سال گذشته دچار آتشسوزی دردناکی شد که ضربهای عظیم به بنای آن وارد کرد. شرایط اثر پیش از حادثه بیان شد و اشاره شد که اکنون نیازمند مستندسازی جزءنگر در کنار کلنگر است. تلاش این گزارش در تمرکز بر عناصر منظری آن بود هرچند به مسائل و مستندات معماری بنا نیز اشاره شد. چراکه بنای این اثر سازماندهی تنومندی با منظر و بستر خود دارد.

دو باغ تاجاباد و عباسآباد نیز که از باغهای مهم و تاریخساز در ایران بودهاند از عصر صفوی تا کنون فراز و نشیبهای بسیار داشتهاند که به بخش مهمی از آن اشاره میشود. شرایط کنونی این باغها خطرناک است و میراث منظری به شکل عمده آسیب دیده است. این گزارش نخستین گزارش از سری گزارشهایی است که به این باغهای تاریخی و شیوه مستندسازی آنها  میپردازد. در گزارشهای آینده تلاش میشود تا واقعیتهای برآمده از این باغها بیشتر آشکار شود.

عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما