اخبار

.

پژوهشکده ابنیه و بافت های تاریخی فرهنگی نشست تخصصی با موضوعیت توانمند سازی بناهای تاریخی در برابر زلزله  برگزار می کند

نشست اول
چالشهای بناهای تاریخی در حوزه ژئوتکنیک
سخنران : دکتر کامبیز بهنیا
استاد ژئوتکنیک دانشگاه تهران

نشست دوم
ارزیابی خسارت پذیری بناهای تاریخی در چارچوب ارزیابی ریسک لزره ای
سخنران : دکتر بهروز گتمیری
استاد ژئوتکنیک لرزه ای دانشگاه Ecole des Ponts  پاریس و دانشگاه تهران


تاریخ نشست : 9 بهمن ماه 1397
ساعت : 10:00 الی 12:00
مکان : سالن همایشهای پژوهشگاه میراث فرهنگی
عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما