اخبار
کتاب راهنمای اقدام در شرایط اضطراری در مراکز فرهنگی منتشر شد کتاب راهنمای اقدام در شرایط اضطراری در مراکز فرهنگی توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، این کتاب که دارای 10 فصل است، توسط منیژه هادیان دهکردی، فرح سادات مدنی و پریسا عبداللهی

ترجمه شده است.

 "تجزیه و تحلیل خطر"، "خرابکاری و هنر ستیزی"، "سرقت"، "آتش سوزی"، "سیل"، "نشت مواد شیمیایی"، "زلزله"، "تروریسم"، "موزه های مورد تهدید، بمب،

حملات موشکی و جنگ" و "خطرات مربوط به امکانات ساختمانی" از فصل های این کتاب هستند.

در درآمد این کتاب می خوانیم: این کتاب 9  گونه حفاظت را که باید برای آثار فرهنگی و تاریخی و هنری اعمال شود شرح داده که می تواند به عنوان یک دستور العمل

مفید و کارآرا مورد بهره برداری قرار گیرد.

در مقدمه این کتاب نیز آمده است: دستگاه های متولی میراث فرهنگی و آثار هنری و فرهنگی باید "پیشگیری" را هدف خود قرار دهند، همان گونه که در حوزه های دیگر

مانند طبابت و محیط زیست و غیره هم بهداشت و پیشگیری و مواظبت اموری اساسی و حیاتی محسوب می شوند. کتاب حاضر به دنبال ان است تا با تحلیل دقیق خطرات

تهدید کننده آثار فرهنگی از جمله خرابکاری و هنرستیزی، سرقت، آتش سوزی، سیل، زلزله، تروریسم و نظایر اینها، شیوه های مقابله با این تهدیدات را برشمارد تا با

اجرای آنها بخشی از موضوع حفاظت پیشگیرانه تحقق یابد. 

سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نیز در پیشگفتار این کتاب نوشته است: هرچند امروزه دانش بشری نسبت به پیش بینی حوادث طبیعی و


استفاده از فناوری های نوین جهت کنترل شرایط و حفظ ایمنی افزایش یافته است، اما عواملی همچون افزایش مداخلات انسانی در طبیعت، غفلت، تنازعات قومی و ملیتی

، دور شدن از فرهنگ و نادیده گرفتن تجربیات گذشتگان، جوامع را بیش از پیش در معرض خطرات ناشی از بلایای طبیعی و انسانی قرار داده است. لذا اکنون ضرورت

پیشگیری و آگاهی از چگونگی مواجهه با چنین شرایطی بیش از همیشه احساس می شود. در این شرایط علاوه بر نجات جان انسان ها و محیط زیست، دست ساخته های

بشری در طول تاریخ یا میراث فرهنگی نیز در اولویت قرار دارند.

این کتاب راهنما که براساس تجربیات به دست آمده از حوادث رخ داده در سایر کشورها تهیه شده است الگویی خواهد بود برای همه افرادی مرتبط با مراکز فرهنگی

اعم از مدیران و مسئوولان، کارشناسان، نیروهای خدمات، پشتیبانی و امنیتی هستند تا به کمک آن و با استفاده از دستورالعمل های ارایه شده، بتوانند در شرایط

اضطراری متناسب با مجموعه های تاریخی و فرهنگی و شرایط محیطی و محلی خود به راهبردها و راهکارهای بومی مورد نیاز دست یابند.
 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما