اخبار
مردم شناسی و مفهوم بدن علیرضا حسن زاده رئیس پژوهشکده مردم شناسی در کارگاه های انسان شناسی که از سوی پژوهشکده حفاظت و مرمت برگزار شد گفت، بدن در علم مردم شناسی یک پدیده تام اجتماعی به شمار می آید که به کمک آن می توان ساختار یک جامعه را شناخت و درک کرد. حسن زاده ضمن مروری بر پارادایم های مختلف، تمرکز بر بدن را در چارچوب های معرفتی و شناختی مختلف در پارادایم دین، انسان شناسی استعماری و پسا استعماری مرور کرده و میان درک بدن در رویکرد های اولیه انسان شناسی جرم شناختی و انسان شناختی قانونی با انسان شناسی فرهنگی تفاوت قائل شد. وی ضمن مروری بر آثار لمبرسو از نژادی و بدنی کردن جرم درگفتمان های اولیه انسان شناسی جرم شناختی یاد کرد. حسن زاده که در کتاب وضع آیینی و وضع هنجاری به بررسی انسان شناختی سیاست های بدن و آیین در ایران از سلطنت ناصرالدین شاه (1848) تا سال 2013 پرداخته است گفت: کالبدی و بدنی شدن فرهنگ و درک آن در آرای انسان شناسانی چون مارسل موس، مارگارت مید، مری داگلاس، ترنر، بوردیو و کونیهان قابل مشاهده است. وی گفت: گفتمان  بدن و  بازنمایی بدن زیستی، فردی و اجتماعی در جوامع مختلف متفاوت است و در تاریخ معاصر ایران نیز می توان تغییر گفتمانی بدن و ارتباط آن با ساختارهایی چون هویت ملی و حوزه عمومی را به خوبی مشاهده کرد. وی افزود امروزه بدن بخش جدایی ناپذیر از هویت، سیاست گذاری معنایی، عاملیت،  فردیت، و خود آگاهی تلقی می شود. وی در ادامه به مرور آرای انسان شناسی در انسان شناسی بدن پرداخت.
 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما