اخبار
استخراج ژن از اسکلت های باستانی توسط متخصصین ژنتیک داخلی امروزه استفاده از قابلیت های ویژه و کاربردی علم ژنتیک، ظرفیت های جدیدی در عرصه کاوشهای باستانی بوجود آورده است که قادر است بخش زیادی از محدودیت های علوم رایج از جمله بررسی های مورفومتریک را مرتفع نماید و همچنین مطالعات مرتبط با تبارشناسی از جمله رخدادهای تکاملی، مهاجرت ها و سایر ویژگی های مرتبط با زندگی نیاکان را بر ما آشکار نماید.
همچنین از علم ژنتیک در باستان شناسی می توان در زمینه تعیین هاپلوگروپ و نژاد، بیماری ها، یافتن ارتباط های نسبی در گورهای خانوادگی و غیره استفاده نمود.

امروزه از مارکر های مولکولی و به ویژه مارکرهای مبتنی برDNA به طور گسترده در بسیاری از زمینه ها از قبیل نقشه یابی و ردیابی ژن ها، تعیین جنسیت، بررسی

تنوع ژنتیکی یا مطالعه روابط ژنتیکی در اقوام وملل به کار می رود. روش های مبتنی بر DNA امروزه بهترین روشی است که برای تمایز بین موجودات نزدیک به هم

استفاده می شود.

به نقل از دکتر محمود تولایی ریاست مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی بقیه الله اعظم ( عج )؛ با توجه به طرح مشترک پژوهشگاه میراث فرهنگی با عنوان " تبار شناسی

ایرانیان باستان "  فعالیت های تخصصی در این زمینه را حدود 2 سال است در دستور کار مرکز قرار داده است.

به نقل ایشان از زمان ظهور تکنیک هایی که به توالی سریع DNA کمک می کنند، مطالعات تکاملی مربوط به مقایسه توالی DNA موجودات زنده امری متداول شده

است. اما توالی  DNAهای معاصر تنها به ارائه ی شواهد غیر مستقیمی از فرآیند های تاریخی منجر به شکل گیری آنها در طول دوره های زمانی می پردازد.

 2منطقه مهم باستانی که در بخشی از این طرح قرار گرفته است منطقه تپه حصار دامغان و منطقه چلو بوده که توانسته ایم تعیین هاپلوگروپ های این منطقه را بر

اساس استانداردهای دنیا با توجه به توانمندی های داخلی انجام دهیم. که نتایج حاصله درجلسات تخصصی مشترک براساس تفاهم نامه رسمی مشترک در اختیار همگان

قرار میگیرد.

در انتها باید خاطر نشان ساخت مطالعات و ازمایشات توسط بخش  تخصصی ژنتیک باستان مرکز، توسط جناب آقای مهندس علی محمدی و مهندس پیمان زرگری 

متخصصین ژنتیک صورت پذیرفته است.
 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما