اخبار
رتبه‌بندی جدید مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رتبه‌بندی جدید مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پژوهشگاه میراث فرهنگی در کنار سایر مراکز عضو قطعی در سال 96 رتبه 54 را در میان 282 عضو که 262 عضو آن قطعی می باشد، احراز نمود. تا پایان سال 96، 282 مجموعه آزمایشگاهی از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و شرکت‌های خصوصی سراسر کشور در شبکه آزمایشگاهی

فناوری‌های راهبردی عضو قطعی بوده‌اند که از این بین، 262 مجموعه آزمایشگاهی در ارزیابی عملکرد سال 1396 شبکه شرکت کرده‌اند.

در حال حاضر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در همه استان‌های کشور آزمایشگاه عضو دارد، که: حدود 30 درصد اعضای شبکه از آزمایشگاه‌های بخش

خصوصی، 40 درصد از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، 7 درصد از وزارت بهداشت و 7 درصد از وزارت جهاد کشاورزی و مابقی از سایر

وزارت‌خانه‌ها هستند.

عملکرد این مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی بر اساس سه شاخص کلان «کارکرد آزمایشگاه»، «مشتری مداری» و «همکاری شبکه‌ای» سنجیده می‌شود. تا پایان سال
 
96، 282 مجموعه آزمایشگاهی از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و شرکت‌های خصوصی سراسر کشور عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های
 
راهبردی بوده‌اند که از این بین، 262 مجموعه آزمایشگاهی در این ارزیابی حضور داشتند. سهم پزوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان مرکز عضو قطعی

شبکه آزمایشگاهی، از خدمات ارایه شده در سال 96، رتبه 54 می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما