اخبار
همکاری پژوهشکده حفاظت و مرمت جهت حفاظت از آثار ارزشمند تاریخی درموزه بانک ملی در راستای اهداف پژوهشکده حفاظت و مرمت در زمینه های مشاوره حفاظت؛ نگهداری و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی به بخش های ذیربط؛ با توجه به درخواست ریاست موزه بانک ملی؛ در روز دوشنبه مورخ 25 شهریور ماه 1397 ، کارشناسان این پژوهشکده بنا به نیازهای موزه بانک ملی از جمله گروه حفاظت بافته‌ها ( خانم ها امین شیرازی و برهان)، گروه حفاظت فرش (خانم مصباحی)، گروه حفاظت کاغذ(خانم رحیمی) جهت بازدید و بررسی های کارشناسی لازم به این مرکز مراجعه نمودند. بر همین اساس بازدیدی جهت ارزیابی وضعیت حفاظتی یک قطعه بافته سیمین اهدایی از شعبه هامبورگ بانک ملی به این موزه، انجام گردید. ابتدا با عکاسی از جزییات

ساختاری و نیز آسیب‌های مشهود اثر؛ اطلاعات لازم جهت تهیه طرح حفاظتی اثر از سوی امین اموال (خانم بیدقی) و مدیر موزه (آقای رواقی) به گروه ارایه شد. در کنار

این موضوع، وضعیت حفاظتی و ساماندهی اسناد آرشیوی موزه و نیز نیازهای حفاظتی و مرمتی سه نقشه قاب شده متعلق به این مجموعه نیز توسط کارشناس حفاظت آثار

کاغذی پژوهشکده حفاظت و مرمت ( خانم فضه رحیمی) مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مقرر شد نظرات و پیشنهادات پژوهشکده برای انجام عملیات اجرایی حفاظت

از این آثار به صورت مشترک با موزه بانک ملی تهیه و ارایه شود. در صورت اجرایی شدن طرح، علاوه بر حفاظت بافته ی یاد شده و نقشه های مذکور، موضوع ساماندهی
حفاظتی اسناد آرشیوی و نیز فعالسازی کارگاه حفاظت و مرمت موزه از جمله دستاوردهای مورد انتظار خواهد بود.


 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما