اخبار
در اولین کارگاه تخصصی ژنتیک در حوزه میراث فرهنگی عنوان گردید استخراج DNA و RNA : به نقل از خانم پرستو عرفان منش کارشناس پژوهشکده حفاظت و مرمت در سومین از روز کارگاه استخراج DNA و RNA به شرکت کنندگان آموزش داده شد. با توجه به پیشرفت روز افزون علوم سلولی و مولکولی و لزوم طرح تحقیقاتی از طرف مراکز دانشگاهی و پژوهشی و همچنین آشنایی با تکنیک های مولکولی نیاز به فراگیری علم تکنیک های مولکولی برای دانشجویان و پژوهشگران علاقمند در این زمینه احساس می گردد. جهت انجام بررسی های مختلف در زمینه شناسایی ملکولی، مهندسی ژنتیک و امور تشخیصی و تحقیقی ضرورت استخراج DNA از نمونه های مورد نظر وجود دارد.
اجرای طرح های تحقیقاتی در مراکز پژوهشی و دانشگاهی نیازمند آشنایی با کاربرد روش های مولکولی خواهد بود.
همچنین با توجه به اینکه در سالهای اخیر علوم بیولوژی، رو به رشد می باشد جهت تامین نیروهای دانش آموخته و ماهر برای مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور، ضروری به نظر میرسد همچنین  آموزش چنین علوم و مهارت هایی در بسیاری از علوم و به خصوص گرایش های بیولوژی  مولکولی از اهمیت به سزایی بر خوردار است.
هدف از برگزاری این دوره آشنایی با مفاهیم اسیدهای نوکلئیک و روشهای استخراج آنها از نمونه های مختلف زیستی انسانی و جانوی و GLP آزمایشگاه های مربوط می باشد.
در این کارگاه کوتاه مدت آموزشی مباحث:
 (GLP) اصول ایمنی در آزمایشگاه   
روشهای استخراج DNA  با استفاده از کیت و به صورت دستی  
تخلیص و تلغیظ DNA
اصول کار با RNA
روشهای استخراج RNA با استفاده از کیت   
اصول ژل الکتروفورز
نحوه انجام الکتروفورز افقی به صورت تئوری و عملی آموزش داده شده است. 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما