اخبار
نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث فرهنگی و طبیعی برگزار شد نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث فرهنگی و طبیعی با مشارکت پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی -فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در دانشگاه شهید رجایی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گرشگری این همایش که باهدف شناساندن مرزهای دانش و فناوری، تبادل نظر علمی و انتقال تجربیات بین متخصصین
برگزار شد شامل سخنرانی های کلیدی، ارائه مقالات، کارگاه های تخصصی آموزشی و نمایشگاه تخصصی جانبی بود.

  دکتر جورجوپولوس  (Prof.Georgopoulos ) رییس کمیته بین المللی مستندنگاری به عنوان سخنران کلیدی و مدرس کارگاه آموزشی در این همایش حضور

داشت.

در این رویداد پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی نیز با اختصاص غرفه در نمایشگاه جانبی فعالیت ها و تجارب خود را در زمینه مستندنگاری آثار به نمایش

گذاشت که از جمله می توان به مستندنگاری منتخبی از آثار موزه های ملی و موزه فرش و مستندنگاری مجسمه نادرشاه اشاره کرد.

از پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی، کارشناسان؛مهشید ایلخانی (مسئول بخش مستندنگاری آثار)؛ فضه رحیمی (مسئول بخش حفاظت و مرمت آثار کاغذی؛
و محمود قاسمی (همکار بخش مستندنگاری آثار) در این غرفه حضور داشتند.

گفتنی است ، تحقیقات در حوزه مستندنگاری، اهمیت ثبت و ضرورت پایش آثار را بیان می کند که شناخت جزییات و بهبود تصمیم گیری های مدیریتی موثر بر اینگونه آثار را
به دنبال دارد.

از آنجا که مستندسازی، گام نخست و الزام آور برای ورور به بحث حفاظت و مرمت است و نظر به اهمیت موضوع مستندنگاری، نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث

فرهنگی و طبیعی در دانشگاه شهید رجایی برگزار شد.
 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما