معرفی کتاب و مجله
دولت و جامعه در دوره عثمانی
حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماری
  • 1395/7/14 چهارشنبه
    حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماری
    کتاب حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماری اثر جورجو کروچی، استاد مهندسی سازه و رئیس بخش مرمت سازه ای بناهای تاریخی دانشکده مهندسی دانشگاه رم لاساپینزا، و آخرین اثر ترجمه شادروان دکتر باقر آیت اللّه زاده شیرازی _ پدر مرمت نوین ایران_ است که به تازگی منتشر شده است در زمینه مرمت سازه ای میراث معماری، تمام جنبه های علمی حفاظت و مرمت سازه های سنتی و بومی را در بر میگیرد '
گذری بر معماری خانه های تاریخی اصفهان
درآمدی بر روش تحقیق کیفی
دو فصلنامه تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
گزیده ای از کتاب خاطرات ممتحن الدوله
سیراف دانش مهندسی آب سازه های آبی
بررسی زندگی فضای عمومی
1
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما