انتشارات
سیراف
مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله
بازار تهران
چهل خانه - کالبد و زندگی در چهل خانه تاریخی نجف آباد
سردر ورودی غوری - مسجد جمعه هرات، افغانستان
تاریخ و حفاظت معماری مسجد تاری خانه دامغان
بازار قزوین
مجله اثر 79
دولت و جامعه در دوره عثمانی
مجله اثر
حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماری
  • 1395/7/14 چهارشنبه
    حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماری
    کتاب حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماری اثر جورجو کروچی، استاد مهندسی سازه و رئیس بخش مرمت سازه ای بناهای تاریخی دانشکده مهندسی دانشگاه رم لاساپینزا، و آخرین اثر ترجمه شادروان دکتر باقر آیت اللّه زاده شیرازی _ پدر مرمت نوین ایران_ است که به تازگی منتشر شده است در زمینه مرمت سازه ای میراث معماری، تمام جنبه های علمی حفاظت و مرمت سازه های سنتی و بومی را در بر میگیرد '
گذری بر معماری خانه های تاریخی اصفهان
درآمدی بر روش تحقیق کیفی
دو فصلنامه تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
گزیده ای از کتاب خاطرات ممتحن الدوله
سیراف دانش مهندسی آب سازه های آبی
بررسی زندگی فضای عمومی
آموزه های مرمت ابنیه تاریخی
باغ فین
مجله اثر شماره 69
1 2
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما