انتشارات
شنبه 13 شهريور 1395 گذری بر معماری خانه های تاریخی اصفهان
نويسنده: دکتر مریم قاسمی سیچانی لیلا سرتیپ زاده
ناشر: سازمان میراث فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان
تعداد صفحات: 84
قيمت: 100000

توضيحات:

بخشی از پیش گفتار نویسندگان:
در عصر جهانی شدن در جوامع رو به توسعه ای چون ایران، مسئله هویت از مسائل بنیادین است. هویت یعنی درک چیستی و کیستی خود که نه تنها در مورد انسان بلکه در زمینه ساخته های دست انسان همچون معماری نیز مطرح است. در جامعه امروز که معماری ایرانی با بحران هویت رویروست، با بررسی آنچه، معماری با هویت سنتی خوانده می شود، به ملاک هایی دست می یابیم که در معماری عصر جدید می توان از آنها بهره گرفت. بدین منظور برای درک هویت معماری اصفهان به عنوان یکی از کانون های مهم معماری اسلامی ایران و با بررسی نمونه هایی از معماری ماندگار گذشته ی اصفهان برای شناخت هویت اجزای آن می توان به شناخت کلیت معماری این شهر دست یافت. کتاب حاضر با هدف معرفی جنبه های مجهول از تاریخ و معماری شهر اصفهان تألیف شده است.

• فهرست مطالب:
پیشینه ی بررسی خانه های اصفهان
ویژگی های معماری خانه های تاریخی اصفهان
۱. وحدت و هماهنگی با معماری کل شهر
۲