اخبار
نشست تخصصی آشنایی با قراردادها گروه بنای پژوهشکده ابنیه و بافت نشست تخصصی اشنایی با انواع قراردادها ی پیمان را در روز 14 اردیبهشت برگزار کرد.