مدیریت برنامه ریزی و آمار

مدیر برنام ریزی و آمار


شماره مستقیم:66736588


داخلی:121شرح وظایف.         نیازسنجی پژوهشی در زمینه های مرتبط با اساسنامه به منظور برنامه ریزی فعالیتهای پژوهشکده ها و گروههای پژوهشی.
 
·        تهیه و تنظیم برنامه جامع پژوهشهای بنیادی و کاربردی و توسعه ای و تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، متناسب با اهداف پژوهشگاه.
 
·        تهیه و تدوین نمودار سازمانی، شرح وظایف واحدها، پستهای سازمانی و سازمان معین و شرایط احراز و انتصاب مرتبط با آنها.
 
·       تهیه وتنظیم طرح های تشکیلاتی اعم از پرسنلی،تجهیزاتی وتاسیساتی و جا و مکان مناسب وهمچنین برنامه ریزی نیازهای شغلی کارکنان واقدام لازم جهت طی دوره های آموزشی .
 
·        مطالعه و بررسی تشکیلات سازمانی و روشهای انجام کار جهت انجام اصلاحات لازم به منظور بهبود آنها.
 
·       برنامه ریزی جهت تهیه و تدوین استانداردهای لازم به منظور پشتیبانی انجام پروژه ها ( عمرانی و تحقیقاتی) وکنترل ونظارت آنها.
 
·        تهیه و تدوین فرمهای داخلی مورد نیاز (نظامات داخلی) و ایجاد نظام پیشنهادی به منظور استفاده از نظرات کلیه واحدها وکارکنان.
 
·       برنامه ریزی جهت تأمین منابع مالی برای پژوهشگاه.
 
·       تهیه و ارائه گزارشهای موردی یا ادواری بر حسب دستور مقام مافوق وسایر اموری که ازسوی وی ارجاع می شود.
 
·       همکاری با حسابرس منتخب هیات امنا به منظور حسابرسی.
 
·       شناسائی نیازهای آماری پژوهشکده ها ،گروهها و واحدهای سازمانی پژوهشگاه.
 
·       استقرار نظام آمارهای ثبتی در داخل پژوهشگاه و همکاری با کمیته آمارهای بخشی و بخش های مختلف سازمان به منظور مبادله آمار واطلاعات.
 
·       تلاش برای ایجاد بانک اطلاعاتی آماری پژوهشگاه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و به روز رسانی آن.
 
·       پیش بینی ،تهیه ،اجرا ،استخراج و یا نظارت براجرای طرحهای آماری مختل.
 
·       مطالعه و پیشنهاد تعاریف ومفاهیم کاربردی در فعالیت های آماری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری وارائه آن به مبادی ذیربط.
 
·       ارتقا دانش آماری کارکنان و واحدهای مختلف از طریق برگزاری سمینار،کارگاه و دوره های آموزشی با هماهنگی واحد های ذیربط.
 
·       ارائه گزارشهای تحلیلی وموضوعی آماری حسب نظر مقام مافوق.
 
·       توسعه کاربرد فناوری اطلاعات به منظور افزایش سرعت،دقت،وکیفیت انجام امور.
 
·        استقرار نظام جامع فن آوری اطلاعات وایجاد پایگاه اطلاعات مکانی وجغرافیایی و...با امکان دسترسی مجازی به اماکن وآثار اعم از رقومی و غیر رقومی.
 
·       تلاش برای دیجیتالی کردن آثار و مستندات ونتایج پژوهشی.
 
·       ایجاد بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری بستر ارتباط الکترونیکی کلیه واحدهای پژوهشگاه و راه اندازی پایگاه اطلاعاتی.
 
·    نظارت براجرا وفعالیت شبکه نرم افزاری و سخت افزاری داخلی(lan)

کارشناسان
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما