یاداشت روز

چرا همایش مرمت مهم است؟

بشر به واسطه تمایل ذاتی به در کنار دیگران قرار گرفتن، همواره زندگی جمعی را برگزیده است. این روش که برای تقویت توانایی‌ها و برطرف کردن نقاط ضعف افراد عضو یک جامعه است، باعث شده تا دوام و بقای بشر از ابتدای پیدایش تا امروز میسر شود.
به ازای این زندگی جمعی، توجه به هویت نیز بخشی از نیازهای غریزی بشر است. هویتی که گاه نگاهی معطوف به فرد داشته و گاهی موضوعی جمعی است. در دنیای امروزی علاوه بر احترام به فردیت، جایگاه هویت های جمعی و تشخص گروهی نیز غیر قابل انکار است.
همایش مرمت، محلی است برای تجلی و نمود هویت جمعی و حرفه ای. در واقع گردهمایی است از کسانی که خود را به هر نحوی متعلق به جامعه حفاظت و مرمت می دانند و یا می خواهند که سهمی از این جامعه به آنان تعلق گیرد. همایش مرمت جایگاهی است برای تثبیت بخشی از شخصیت حفاظتگران و مرمتگران که وابسته به جنبه های حرفه ای زندگی آنان است. قرار گرفتن در کنار سایر کسانی که نگاه، دغدغه ها، وظایف و دلمشغولی‌هایی مشابه با ما دارند. کسانی که صحبت کردن با ایشان از آنچه که به عنوان یک حرفه برگزیده‌ایم، نه تنها نیاز به توضیح واضحات و بدیهیات ندارد بلکه سراسر با لذتی از درک متقابل و همزبانی آمیخته است.
از سوی دیگر از نظر کسانی که از بیرون حلقه‌ی حفاظت و مرمت به این همایش می نگرند، این رخداد، نماینده‌ی تمامی توان و بضاعت کشور است. جایی است که هر آن کس که در آن است از آن است، و آن که نیست جایش خالی است. همایش مرمت یک حرکت منسجم و یکپارچه از سوی جامعه حفاظتگران و مرمتگران کشور است که تعلق تک‌ تک اعضای آن را سوای هر دسته‌بندی و گروه‌بندی به این گستره‌ی واحد ثابت می‌کند. جایی است که اعضای این جامعه در کنار هم خواهند ایستاد و مطالبات، نگرانی‌ها، آراء و نظراتشان را به گوش دیگران خواهند رساند.
جای تک تک ما که خود را مرمتگر، حفاظتگر و یا محققی در این حوزه می‌دانیم، در همایش مرمت خواهد بود. به امید دیداری تازه در قراری نو.
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما