علیرضا قلی نژاد پیربازاری


معاونت فناوری و کاربرد سازیشرح وظایف

- برنامه ریزی، ساماندهی، حمایت و روزآمد سازی فناوری های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای سنتی و افزایش سهم خدمات و محصولات در اقتصاد خلاق فرهنگی.

- زمینه سازی و حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول کاربردی مبتنی بر دستاوردهای پژوهشی در رابطه با فعالیتهای تخصصی پژوهشگاه.

- طراحی، تدوین و اجرای برنامه های راهبردی توسعه، گفتمان فناوری و کاربردی سازی محصولات در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای سنتی.

- ارایه سیاست های راهبردی و پشتیبانی به منظور توسعه زیر ساخت های نظام فناوری و کاربردی سازی پژوهش های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای سنتی.

- ایجاد هماهنگی در تدوین سیاست های فرابخشی میان سازمانها،  نهادها و مراکز برنامه ریز و مجری برنامه های علمی، فناوری و کاربردی سازی در حوزه تخصصی پژوهشگاه.

- مشارکت فعال در به روز رسانی و تکمیل نقشه ها، اطلس ها و ... حوزه های تخصصی پژوهشگاه.

- بررسی و ارایه فعالیت های علمی معطوف به نیازهای تخصصی و اولویت های فناوری، کاربردی سازی و آینده پژوهی.

- طراحی و ایجاد بستر مناسب برای برنامه ریزی و آموزش با مشارکت سمن ها، دانشجویان، پژوهشگران در حوزه فناوری و کاربردی سازی فعالیت های تخصصی پژوهشگاه و با بهره گیری از اندیشمندان و اساتید دانشگاه ها.

- پیاده سازی و ارزیابی راهبردی نظام های نوآورانه و فناورانه در زمینه های تخصصی پژوهشگاه.

- ایجاد، تقویت، حمایت و ترویج نمانام ها (برندها) برای خدمات و محصولات حوزه تخصصی پژوهشگاه.

- ایجاد بستر مناسب و تسهیلات تشویقی به منظور ثبت شرکت های نوپای دانش بنیان در حوزههای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و هدایت و حمایت از آنها.

- ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان نهادهای نظام نوآورانه و فناورانه در زمینه های تخصصی از طریق برگزاری جلسات هم اندیشی دوره-ایی، نمایشگاه ها و جشنواره های ترویجی و آموزشی.

- ایجاد تعامل موثر در سطح ملی و بین المللی با حضور فعال در مجامع داخلی و بین المللی مرتبط با حوزه های تخصصی پژوهشگاه معطوف به حوزه فناوری و کاربردی سازی.

- برنامه ریزی با هدف تقویت ساختارهای حمایت از توسعه تقاضا محور فعالیت های حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای سنتی به منظور کاربست یافته های پژوهشی در محیط کسب و کار.

- شناسایی، بررسی، برنامه ریزی و نظارت بر طرح های کلان ملی با رویکرد حمایت از طرحهای پژوهشی پژوهشگاه میرا فرهنگی و گردشگری هنرهای سنتی و با هدف، توسعه یافته های پژوهشی در محیط های کسب و کار خارج و داخل.

- برنامه ریزی و نظارت بر خدمات فنی و مشاوره ای و آموزشی پژوهشگاه با هدف ارتقاء کیفیت خدمات قابل ارائه.

- حسن نظارت بر ارایه مشاوره های فنی به نهادهای بالادستی و مخاطبین و واحدهای سازمانی به منظور تدوین اسناد و برنامه¬های راهبردی.

- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس پژوهشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.

- تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.

- ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس پژوهشگاه درخصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست پژوهشگاه .

- نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها .

- برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویتهای پژوهشگاه.

-  همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های پژوهشگاه.

- ایجاد بانک اطلاعات شرکتهای نوپا و دانش بنیان، پارکهای علمی فن آوری و مراکز رشد، نوآوری و شتاب دهی فعال در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای سنتی.

- ایجاد بانک اطلاعات محصولات و خدمات شرکت های نوپا، دانش بنیان، پارک های علمی و فناوری، مراکز رشد ، شتابدهی و نوآوری فعال در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای سنتی


All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما