حوزه مطالعات زنان

انسان شناسی، نگاهی جامع به موضوع های اجتماعی و فرهنگی دارد. رویکرد انسان شناسی، تنها رویکردی در علوم انسانی و اجتماعی است که  به انسان به چشم یک شیئی نگاه نمی کند و  در آن  روحیه انسان دوستی و احترام گذاشتن به پدیده حیات  تفاوت فرهنگ  و ارزش همه فرهنگ ها وجود دارد. از این رو از خلال این علم می توان امیدوار بود که فرهنگ ها بتوانند به نوعی همزبانی با یکدیگر برسند و خشونت، تنش و جدال میان یکدیگر را به هماهنگی برای  رشد و شکوفایی یکدیگر تبدیل کنند. یکی از حوزه ها و زیر شاخه های مهم دانش مردم شناسی، مطالعات مردم شناسی زنان را در بر دارد. در این شاخه، که به ویژه با حضور زنان مردم شناس شکل گرفته است، موضوعات و مسایل زنان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما