عملکرد پژوهشکده
عملکرد پژوهشکده مردم شناسی 1398 (خرداد  و تیرماه)

گروه زیست محیطی                                گروه اسطوره و آئین                                گروه اجتماعی

عملکرد پژوهشکده مردم شناسی 1398 (فروردین و اردیبهشت)

گروه زیست محیطی                                         گروه اسطوره و آئین                                                            گروه اجتماعی

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما