آیین نامه داخلی شورای پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی

با عنایت به مواد 10، 11، و 12 اساسنامه پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، مصوب جلسه مورخ 28/3/1384 شورای گسترش آموزش عالی در ارتباط با شورای پژوهشی پژوهشگاه، آیین نامه اجرائی حاضر به شرح زیر تدوین گردیده است.


ماده 1: ترکیب شورای پژوهشی پژوهشگاه
ترکیب شورای پژوهشی پژوهشگاه بر اساس ماده 10 اساسنامه به شرح زیر می باشد:رئیس پژوهشگاه (رئیس شورا)معاون پژوهشی (دبیر شورا)
روسای مراکز پژوهشی و پژوهشکده
دو تا پنج تن از اعضای هیأت علمی

تبصره 1: حداقل دو تن از اعضای مذکور در بند 4 باید از میان پژوهشگران صاحب نام خارج از پژوهشگاه و با پیشنهاد رئیس پژوهشگاه و تأئید معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری انتخاب شوند.

تبصره 2: اعضای مذکوردر بند4 با حکم رئیس پژوهشگاه برای مدت چهارسال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.


ماده 2: وظایف و اختیارات شورای پژوهشی پژوهشگاه

تصویب آئین نامه داخلی کشور
 
تعیین خط مشی و برنامه های علمی و پژوهشی پژوهشگاه در چهارچوب سیاستها و مصوبات وزارت علوم، تحقیقات وفناوری
 
تأیید آیین نامه های مالی ـ معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی پژوهشگاه و پیشنهاد آنها به هیأت امن
 
تأیید بودجه سالیانه و تفصیلی پژوهشگاه و پیشنهاد آن به هیأت امن
 
تصویب آئین نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی گروههای پژوهشی، مراکز پژوهشی و پژوهشکده ها
 
 بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی پژوهشگاه و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آنه
 
 بررسی پیشرفت طرحهای پژوهشی طبق برنامه مصوب و در صورت لزوم تجدیدنظر و تصویب تغییرات آنه
 
تعیین داور یا هیأت داوران طرحهای پژوهشی خاتمه یافته که از سوی معاون پژوهشی پژوهشگاه معرفی می شوند.
 
 ارزیابی نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی پژوهشگاه
 
 تأیید پیشنهاد تأسیس و انحلال گروههای پژوهشی، مراکز پژوهشی و پژوهشکده ها به منظور ارسال به معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای طی مراحل قانونی
 
برنامه ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سایر پژوهشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط
 
بررسی و تصویب برگزاری دوره های کوتاه مدت و همایش ها و بازدیدهای علمی
 
تایید آئین نامه های سفرهای علمی، بورس های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطوپیشنهاد آنها به هیأت امن
 
بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی اعضای هیدت علمی پژوهشگاه طبق ضوابط ومقررات مربوط
 
بررسی پیشنهاد نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی پژوهشگاه به رئیس پژوهشگاه
 
 تصویب آئین نامه های تألیف و ترجمه کتاب و مقاله و نحوه انتشار نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی پژوهشگاه
 
بررسی صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیأت علمی پژوهشگاه و اظهارنظر نسبت به آن
 
انجام سایر اموری که در چهارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیأت امنا یا رئیس پژوهشگاه به شورا محول می شود.

ماده 3: تشکیل جلسات شورا
1- جلسات شورای پژوهشی هر دو هفته یکبار با حضور حداقل دو سوم اعضاء، به شرط حضور رئیس شورا، رسمیت می یابد. مصوبات با رأی نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر در جلسه معتبر است.
تبصره: جلسات فوق العاده بنا به دعوت رئیس یا دبیر شورا و یا حداقل 3 تن از روسای پژوهشکده ها تشکیل می شود.

2- دستور جلسه شورا همراه با ضمائم آن حداقل 3 روز کاری قبل از تشکیل جلسه شورا کتباً توسط دبیر شورا به تمامی اعضاء ابلاغ می شود.

3- شورای پژوهشی به منظور تسهیل در روند تصویب طرحها و برنامه های پژوهشی و سایر اموری که نیاز به بررسی کارشناسی بیشتر دارد موضوعات مربوط را به کمیته ای تخصصی مرکب از معاون پژوهشی، مدیر امورپژوهشی، مدیر مرکز اسناد و کتابخانه، یک نفر به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه، رئیس پژوهشکده مربوطه، مجری و کارشناسان صاحب نظر، ارجاع خواهد داد.

تبصره 1: کلیه طرحهای ارسالی از سوی پژوهشکده ها می بایست قبل از ارسال به شورای پژوهشی پژوهشگاه در شورای پژوهشی پژوهشکده مطرح و به تصویب رسیده باشد.

تبصره 2: طرحهایی که از طرف پژوهشگران خارج از پژوهشگاه به رئیس و یا معاون پژوهشی ارسال می گردد از طریق مدیر امور پژوهشی، حسب ارتباط موضوع، به پژوهشکده ذیربط ارسال و پس از تصویب در شورای آن پژوهشکده برای تصویب نهائی در شورای پژوهشگاه به معاونت پژوهشی عودت داده می شود.

تبصره 3: در صورت عدم تصویب طرحهای پژوهشی مذکور در تبصره 2 ماده 3 توسط شورای پژوهشی پژوهشکده مربوطه، دلایل رد آنها به صورت مکتوب توسط رئیس پژوهشکده به معاون پژوهشی اعلام خواهد شد تا در صورت لزوم و یا اعتراض مجری در کمیته تخصصی و یا شورای پژوهشی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

4 - کمیته تخصصی حسب مورد، حداقل هفته ای یک بار تشکیل جلسه داده و مصوبات جلسات را در اولین جلسه شورای پژوهشی برای تأیید نهائی مطرح خواهد نمود.

5- مصوبات شورا در پایان هر جلسه قرائت و پس از امضاء توسط حاضرین، حداکثر ظرف مدت سه روز به صورت مکتوب توسط دبیر شورا برای اجراء به کلیه اعضا ابلاغ می شود.

ماده 4:
این آیینامه در 4 ماده، 26 بند و 6 تبصره درجلسه شورای پژوهشی مورخ 18/4/1386 به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما