خبر هفته
سخن هفته
پذیرش آنالیز
آزمایشگاه پرتونگاری اشعه ایکس
دستگاه پرتونگاری اشعه ایکس، یکی از روشهای غیر تخریبی در بررسی آثار مختلف تاریخی می‌باشد. این روش جزئیات ترکیبی و ساختاری یک شیء را که با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شود، نمایان می‌سازد. رادیوگرافی یک روش عکاسی با استفاده از پرتو یون‌ساز است و پرتوالکترومغناطیس، اشعه بتا و نوترونها می‌توانند به عنوان پرتوهای یون ساز در رادیوگرافی بکار روند. در این روش شیء در برابر پرتو ایکس  قرار می‌گیرد و پرتو ایکس نفوذ کرده در شیء پس از عبور به فیلم رادیوگرافی حساس برخورد می‌نماید. تصویر بدست آمده بر اساس اختلاف مواد در دانسیته ، ضخامت و  نوع مواد، که موثر در میزان جذب پرتو است، ‌می باشد. این روش برای بررسی آثار مختلف از جمله فلزات وآلیاژها، نقاشی، سفال و نسخ خطی و هم چنین در عملیات حفاظت و مرمت آثار مورد استفاده قرار می گیرد.
پیوندهای مفید
درباره ما
مجله مرمت


 

کار گروه ها
سامانه ها
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما