خبر هفته
سخن هفته
 طرح‌های تخفیف شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی
ویژه بهار 99

پذیرش آنالیز
آزمایشگاه پرتونگاری اشعه ایکس
دستگاه پرتونگاری اشعه ایکس، یکی از روشهای غیر تخریبی در بررسی آثار مختلف تاریخی می‌باشد. این روش جزئیات ترکیبی و ساختاری یک شیء را که با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شود، نمایان می‌سازد. رادیوگرافی یک روش عکاسی با استفاده از پرتو یون‌ساز است و پرتوالکترومغناطیس، اشعه بتا و نوترونها می‌توانند به عنوان پرتوهای یون ساز در رادیوگرافی بکار روند. در این روش شیء در برابر پرتو ایکس  قرار می‌گیرد و پرتو ایکس نفوذ کرده در شیء پس از عبور به فیلم رادیوگرافی حساس برخورد می‌نماید. تصویر بدست آمده بر اساس اختلاف مواد در دانسیته ، ضخامت و  نوع مواد، که موثر در میزان جذب پرتو است، ‌می باشد. این روش برای بررسی آثار مختلف از جمله فلزات وآلیاژها، نقاشی، سفال و نسخ خطی و هم چنین در عملیات حفاظت و مرمت آثار مورد استفاده قرار می گیرد.
پیوندهای مفید
درباره ما
مجله مرمت


 

کار گروه ها
سامانه ها
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما