افشین کرمی 

 
     سرپرست پشتیبانی  

 
    شماره مستقیم: 66737009    
     داخلی : 146
      
    شرح وظایف مدیریت پشتیبانی  


 
·       برآورد و تهیه ملزومات مورد نیازپژوهشکده ها، گروهها و مدیریت ها بر مبنای احتیاجات وپیش بینی نیاز آنها و انجام معاملات مربوط یا مناقصه.
 
·        نگهداری وسایل و لوازم خریداری شده با رعایت موازین انبارداری و تحویل آنها به پژوهشکده ها، گروهها و مدیریت های متقاضی و تسلیم صورت ها و اسناد به مدیریت امور مالی.
 
·       نگهداری و برنامه ریزی برای تعمیرات مورد نیاز ماشین آلات، ساختمان, فضا های سبز، تأسیسات گرمایشی و روشنایی و اموال پژوهشگاه.
 
·        دریافت و ثبت مکاتبات وارده و صادره و ارسال الکترونیک و توزیع آنها به گروهها و مبادی ذیربط و هم چنین تلاش در جهت بایگانی نامه ها, اسناد و ضبط و حفظ لاشه های اسناد و نامه ها ی بخش های مختلف پژوهشگاه.
 
·        اتخاذ تدابیر لازم برای تامین حفاظت , ایمنی و امنیت پژوهشگاه.
 
·        برنامه ریزی و انجام کلیه امور تحریر و تایپ و تکثیر اوراق و گزارشهای مورد نیاز گروههای پژوهشی و ادارات.
 
·       نظارت بر حسن ارائه خدمات عمومی نظیر نظافت , طبخ غذا و ... براساس مفاد قرارداد و حفظ حقوق پژوهشگاه.
 
·        نظارت بر حسن ارائه خدمات ترابری نظیر: نقل وانتقال کارکنان ومدیران ،تهیه بلیط در ماموریت کارکنان و مدیران واجاره وسائل نقلیه عمومی.
 
·       همــــکاری وهماهنگی با سایر واحـــدهای ذیربط برای انجام امـــور خدماتی مراسم هایی نظیــــر:جشنها،سوگواری ها،کنفرانس ها،سمینار هاو......
 
·        بیمه کالاهای وارداتی وماشین آلات وترخیص کالا از گمرک وتحویل به انبار.
 
·        انجام تدارکات جهت تامین سوخت،آب ،برق وامکانات ارتباطی.
 
·       ارائه خدمات پشتیبانی مورد نیاز به کارکنان و اعضای هیات علمی در طول ماموریت.
 
·       سایر امور تدارکاتی وپشتیبانی عنداللزوم یا حسب دستور مقامات مافوق.


 
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما