میراث آب

میراث فرهنگی و تمدن مردم ایران، از کهن‏ترین ایام تا زمان حال، نگاهی عمیق و ژرف را به موضوع آب و الگوهای رفتاری مرتبط با آن باز می‏تاباند براین اساس، یکی از موضوعاتی که از آغاز فعالیت‏های پژوهشکده مردم‏شناسی مورد توجه قرار داشته، موضوع و مسأله آب در ایران بوده است. با ظهور بحران آب و خشکسالی در کشور و مسائلی چون آلودگی منابع آبی، پژوهشکده مردم‏شناسی ضمن مدیریت مجموعه‏ای از مطالعات مرتبط با موضوع آب، به تولید و انتشار آثار یاد شده به عنوان یکی از برنامه‏های اصلی و استراتژیک خود اندیشیده و براین‏اساس میراث آب، مجموعه‏ای از پژوهش‏های کاربردی را با مدیریت، حمایت و نظارت علمی پژوهشکده مردم‏شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری دربردارد که از زوایای مختلف به موضوع آب و جلوه‏های فرهنگی آن نظر می‏دوزد. در این سلسله از کتاب‏ها از یک سو دانش بومی و فرهنگی مرتبط با آب که ریشه در دانش، حافظه و تاریخ فرهنگی سرزمین ایران دارد، مورد تحلیل واقع می‏شود و از سوی دیگر، در رویکردی آسیب‏شناختی الگوهای رفتاری و فرهنگی مرتبط با آب و مصرف آن مورد مطالعه قرار می‏گیرد. میراث آب در چشم‏اندازی دیگر با معیشت و اقتصاد پیوند خورده و از منظری مردم‏شناختی، محققان و نویسندگان این مجموعه از کتاب‏ها به تبیین آن می‏پردازند. جلوه‏های آیینی آب، در میان مردم ایران نیز از جمله موضوعات دیگر این سلسله از کتاب‏ها است بر این مبنا می توان گفت میراث آب موضوعی جامع و گشوده را دربرگرفته و شامل دانش فرهنگی مرتبط با منابع سطحی و زیرزمینی آب چون دریا، رودخانه، تالاب، قنات و فرهنگ زیستی بر آمده از آن می‏شود. کتاب‏های یاد شده تمام حوزه های اقلیمی و فرهنگی ایران را در برخواهد گرفت. امید است کتاب‏های مذکور که بر پایه پژوهش‏های میدانی تألیف شده است، گامی بسیار کوچک در کمک به حل و رفع چالش‏های مرتبط با آب در سرزمین عزیزمان ایران باشد.

مجموعه کتاب های میراث آب و اخلاق زیست محیطی


All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما