محورهای همایش


بازسازی و حدود آن
 
          مبانی بازسازی و تجربیات عملی
          روش‌های اجرایی بازسازی در مرمت اشیاء و تزیینات وابسته به معماری
          نقش بازسازی در حفاظت از آثار
          حدود بازسازی و مولفه‌های موثر بر آن
          انواع بازسازی

ارتقاء و بهینه‌سازی روش‌های حفاظت و مرمت
 
          مقایسه نتایج روش‌های جدید و قدیم
          کاربرد تکنولوژی‌های جدید در حفاظت و مرمت
          بهینه‌سازی مواد و روش‌های به کار برده شده در حفاظت و مرمت
          تدوین استانداردهای به کارگیری روش‌ها و مواد جدید در حفاظت و مرمت
          افزایش تاثیر مداخلات در حفظ ارزش‌های ناملموس آثار
 
مطالعات فرسودگی آثار
 
          هوازدگی در میراث فرهنگی
          فرسودگی زیست محیطی
          فرسودگی در آثار آلی
          فرآیند فرسایش آثار معدنی
          آزمایشات و استانداردهای فرسودگی تسریعی
          اندازه‌گیری و تعیین روند فرسایش
 
مطالعات فن شناسی آثار
 
          فن شناسی آثار ترکیبی
          کاربرد روش های آنالیز دستگاهی در فن شناسی
          اهمیت فن شناسی در طراحی اقدامات حفاظتی
          فن شناسی تطبیقی
          تحول روش های ساخت آثار
          مواد، ابزار و شیوه های ساخت آثار
 
حفاظت پیشگیرانه
 
          اصول و مبانی حفاظت پیشگیرانه
          برنامه‌های ساماندهی
          پایش و مانیتورینگ
          بسته‌بندی، نمایش و انبار‌داری صحیح آثار
          جا‌به‌جایی و انتقال مجموعه‌ها
 
مطالعات مبانی و حقوقی حفاظت و مرمت
 
          مطالعات مبانی نظری و فلسفی حفاظت و مرمت
          تاریخ حفاظت و مرمت
          بررسی قوانین ناظر بر حفاظت و مرمت
          نگاهی بر روند قانونگذاری و خلاء‌های قانونی در حوزه حفاظت و مرمت
 
 مدیریت در حفاظت و مرمت
 
          مدیریت پروژه‌های پژوهشی
          مدیریت پروژه‌های اجرایی
          آموزش مدیریت در حفاظت و مرمت
          مدیریت بحران
          تشکیلات حفاظت و مرمت
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما