بهروز عمرانی

معاونت پژوهشی

شماره مستقیم: 17-66736516

داخلی : 135


  شرح وظایف معاونت پژوهشی

1- برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف کلان پژوهشی پژوهشگاه و سازمان

2- تهیه و تدوین خط مشی های سالانه پژوهشی در چارچوب سیاستهای کلان پژوهشگاه

3- برنامه ریزی و اقدام به منظور هدایت امور اجرایی میراث فرهنگی و گردشگری در به کارگیری از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی روزآمد

4- احصاء نیازهای پژوهشی ، تعیین و اولویت بندی خلاءهای دانایی و دانش میراث فرهنگی و گردشگری جهت ساماندهی فعالیتهای پژوهشی

5- انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی براساس اولویت و ضرورت به منظور کمک به دانش افزایی و ارائه راهکارهای اساسی

6- اقدام به منظور هدایت کارکردهای پژوهشی در راستای پاسخگویی به خلاءهای نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری میراث فرهنگی و گردشگری و تشویق آنها به استفاده از نتایج پژوهشها

7- برقراری ارتباط با دانشگاهها و موسسات علمی داخلی و خارجی به منظور مشارکت و جلب همکاری آنها درامر پژوهش و آموزش

8- تهیه و تنظیم ضوابط، دستورالعملها, آئین نامه های مختلف پژوهشی وآموزشی به منظور ساماندهی بهینه امر پژوهش وآموزش

9- نظارت و ارزیابی قراردادهای پژوهشی و خدمات تعهد شده در آن از سوی مجری وهمچنین نظارت برفعالیت های پژوهشی پژوهشکده ها وگروه های پژوهشی

10- برنامه ریزی جهت ایجاد و بروز رسانی پایگاههای اطلاعاتی موردنیاز بخشهای مختلف پژوهشگاه و فراهم آوردن امکان دسترسی به آنها از سوی محققان و پژوهشگران  با همکاری حوزه های ذیربط در پژوهشگاه

11- تعیین استانداردهای کمی و کیفی پژوهشی جهت کنترل و ارتقاء سطح امور پژوهشی وآموزشی

12- برنامه ریزی و اقدام برای فراهم آوردن و ارتقاء منابع علمی و خدمات اطلاع رسانی در خصوص منابع علمی و تخصصی به منظور دسترسی هر چه آسانتر محققان و دانش پژوهان

13- برنامه ریزی و هدایت در راستای تهیه و تدوین مجموعه مقالات , کتب و منابع علمی و تخصصی از نتایج و دستاوردهای پژوهشی

14- نظارت و هدایت بر کلیه فرآیندهاوفعالیت های انتشاراتی ازجمله: تهیه و تدوین محتواهای علمی و تخصصی تولیدی و کتب، نشریات، مجلات تخصصی‌و ...

15- تدوین و ابلاغ ضوابط و دستورالعملهای مورد نیاز در خصوص نحوه بکارگیری و ارائه خدمات و اطلاعات و ارتباطات , تدوین و نشر و ارائه خدمات مشاوره‌ای به بخشهای متقاضی

16-برنامه ریزی و تهیه طرح های  جذب ،نگهداشت وارتقای اعضای هیات علمی و ارزشیابی فعالیت های آنان

17-همکاری در راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی وهمکاری دراجرای پایان نامه های اموزشی و برگزاری آزمون وانتخاب داوطلبین با پژوهشکده های ذیربط

18-برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت های مطالعاتی

19- تهیه و ارائه گزارشهای موردی یا ادواری برحسب دستور مقام ما فوق
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما