خبر هفته
سخن هفته
پذیرش آنالیز
آزمایشگاه الکتروشیمایی و خوردگی
این بخش با داشتن دستگاه‌ها یا الکتروشیمیایی و پتانسیواستات به مطالعة واکنش‌های اکسیداسیون و احیاء می‌پردازد ومیزان تمایل واکنش‌دهنده‌ها را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. بررسی فرایند‌های خوردگی با استفاده از روش‌های الکتروشیمی شامل بررسی طبیعت الکتروشیمیایی خوردگی، تأثیر متغیر‌های محیطی بر خوردگی، اثر موادشیمیایی موجود در محیط و غلظت آنها بر میزان و سرعت خوردگی، بررسی شرایط رویین شدن فلزات و مطالعة روش‌های جلوگیری از خوردگی و ممانعت‌کننده‌های خوردگی از جمله وظایف عمده این بخش است.علاوه بر بکارگیری روش‌های الکتروشیمیایی جهت حذف آنیون‌های مهاجم از یک شئ تاریخی، روش‌های اندازه‌گیری‌ الکتروشیمیایی امکان ارزیابی سریع رفتار خوردگی اشیا فلزی در محیط‌های مختلف را در اختیار محققین قرار می‌دهد و در مطالعة خوردگی‌های موضعی و بررسی روند آغازش و پیشروی حفره در یک سیستم فلز/ محیط مفید است. رسم منحنی‌های پلاریزاسیون در بررسی تغییرات حاصل از  استفادة یک ممانعت‌کنندة خوردگی خاص و میزان تأثیرگذاری آن  مناسب است و اطلاعات مفیدی را در رابطه با رفتار ممانعت کنندگی یک بازدارندة خوردگی در اختیار ما قرار می‌دهد.با اندازه‌گیری‌های الکتروشیمیایی با استفاده از سیستم پتانسیواستات، مدیریت حفاظت از آثار فلزی از طریق کنترل و پایش رفتار آلیاژ‌های مختلف در طول فرایند درمان، استحکام‌بخشی و نگهداری آثار امکان پذیر می باشد.


پیوندهای مفید
درباره ما
مجله مرمت


 

کار گروه ها
سامانه ها
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما