ثریا طلوعی
   معاون اداری، مالی و توسعه مدیریت  

    تلفن : 66736582       

    دورنگار: 66736583   


     شرح وظایف معاونت اداری، مالی و توسعه مدیریت
 
  
·        تهیه و تدوین خط مشی های امور پژوهشی و اجرایی در زمینه امور اداری، مالی و پشتیبانی در چارچوب اهداف و سیاست های مصوب.
 
 
·       نظارت بر اجرای خط مشی های مصوب براساس قوانین و مقررات ابلاغی.
 
 
·       برنامه ریزی و اجرای کلیه امور اداری، مالی، پرسنلی و پشتیبانی در چارچوب سیاستهای مصوب.
 
 
·        هدایت و نظارت بر حسن اجرای کلیه مصوبات و بخشنامه های اداری، مالی، استخدامی و رفاهی ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح.
 
 
·       نظارت و ایجاد هماهنگی در کارکردهای واحدهای تحت سرپرستی.
 
 
·       برنامه ریزی و اقدام به منظور فراهم آوردن زمینه ارائه و تامین خدمات پشتیبانی و عمرانی موردنیاز واحدهای تابعه پژوهشگاه.
 
 
·        برنامه ریزی و اقدام لازم برای حفظ، نگهداری و تجهیز و نوسازی امکانات فیزیکی پژوهشگاه.
 
 
·        برنامه ریزی و نظارت بر ارائه خدمات رفاهی و ارتقاء کیفیت زندگی کارکنان از طریق جذب تسهیلات و امکانات قانونی.
 
 
·        تایید ابلاغ و احکام پرسنلی، اعضای هیات علمی، مدیران و کارکنان پژوهشگاه.
 
 
·        نظارت و هدایت بر روند جذب، استخدام و آموزش اعضای هیات علمی وکارکنان.
 
 
·       تایید و صدور دستور پرداختهای مالی در حدود اختیارات تفویضی براساس ضوابط مالی و برنامه های مصوب.
 
 
·        نظارت بر انجام کلیه امور خریدهای تدارکاتی، تجهیزاتی، خدماتی.
 
 
·       عقد قرارداد خرید خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی براساس اختیارات تفویضی و قوانین و مقررات.
 
 
·        نظارت بر انجام مکاتبات و حفظ و نگهداری اسناد.
 
 
·       برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور حفظ حقوق و منافع پژوهشگاه در انجام امور مالی ومعاملاتی.
 
 
·        برنامه ریزی پشتیبانی و نظارت و بر ارائه خدمات رفاهی و ارتقاء کیفیت زندگی مدیران، کارکنان و اعضای هیئت علمی با هماهنگی واحدهای ذیربط در پژوهشگاه برابر مقررات مربوط.
 
 
·       برنامه ریزی و هماهنگی به منظور ایجاد ارتباط مستمر و فعال بین پژوهشگاه و سایر بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به منظور معرفی و همچنین ایفای نقش فعال در زمینه توسعه پایدار.
 
 
 
 
 
 
 


 


 

 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما