گروه زبان های باستانی
گروه زبانهای باستانی و متون کهن به سبب دوره‌ی طولانی ایران باستان و انبوهی کتیبه‌ها و متون باستانی این دوره و همچنین سابقه‌ی دیرین مطالعات کتیبه‌ای در ایران تاسیس این گروه ضرورت داشت و یک وظیفه‌ی مهم بود. هدف بنیادی این گروه شناخت خطوط کهن باستانی (Paleograhy) و مطالعات کتیبه‌ای (Epigraphy) است. مطالعات کتیبه‌ای اعم از رمزگشایی، تفسیر و تحلیل زبانی و تاریخی، تاریخ‌گذاری و چگونگی تقسیم‌بندی کتیبه‌ها است. اهم دستاوردهای گروه زبان‌های باستانی و متون کهن:

1- مستندنگاری، پژوهش و قرائت کتیبه‌های منقول و غیرمنقول 2- بررسی و مطالعه‌ی متون باستانی از جمله متون اوستایی، مانوی، پهلوی ساسانی و .... 3- پژوهش‌های تاریخی بر اساس کتیبه‌ها، سکه‌ها و متون مکتوب و ... 4- فعالیت‌های اجرایی شامل قالب‌‌گیری از بیش از پنجاه کتیبه‌ی صخره‌ای 5- طراحی نرم‌افزار کتیبه‌ها و سکه‌ها جهت رایانه‌ای کردن اطلاعات کتیبه‌های ایرانی و غیر‌ایرانی.6- تدوین شیوه‌نامه و پرسشنامه جهت تهیه‌ی شناسنامه‌ی کتیبه‌های منقول و غیرمنقولطرح های پژوهشی در دست انجام گروه:1- طرح ملی اطلس کتیبه‌های ایران باستان 2- طرح ملی دانشنامه سکه‌های ایران باستان 3- تدوین مجموعه‌مقالات علمی در زمینه‌ی پژوهش‌های تاریخی  4- بررسی دستور زبان آرامی 5- بررسی تطبیقی دو داستان از شاهنامه با متون کهن 6- قرائت و ارائه‌ی ترجمه‌ی جدیدی ازکلیه‌ی کتیبه‌های اورارتویی ایران7- راهنمای کتیبه‌های پهلوی فارس 8- بررسی و مطالعه‌ی سکه‌های تبریز و قم


اعضای گروه: (به ترتیب الفبا)

داریوش اکبر زاده

افشنگ پرهیزی راد

حمید رضایی صدر

آزاده حیدرپور

مریم دارا

فریبا شریفیان (مدیر گروه)

فرهاد صولت

کتایون فکری پور

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما