اموال فرهنگی ، تاریخی

گروه پژوهشی اشیاء تاریخی ـ فرهنگی، یکی از گروه­ های مصوب پژوهشکده­ باستانشناسی است که همزمان با تشکیل این پژوهشکده­ در سال 1383 و با وظایف مشخص آغاز بکار کرد. مهمترین اهداف این گروه عبارتنداز: 1. همکاری در صدورِ مجوز ارسال نمونه ­های آزمایشگاهی و مطالعاتی بدست آمده از کاوشهای باستا­شناسی برای انجام مطالعات تکمیلی در داخل و خارج از کشور 2. برنامه­ ریزی و برگزاری نمایشگاه های تخصصی اشیاء شاخصِ بدست آمده از پژوهشهای باستانشناسی و تهیه کاتالوگ آنها به ­منظور آشنایی باستانشناسان با جدیدترین یافته های باستانشناسی کشور 3. همکاری در زمینه­ صدور مجوزِ ورود تجهیزات نوین دانش باستا­شناسی توسط هیئت ­های خارجی 4. هدایت و نظارت بر فعالیتهای اجرایی و پژوهشی در ارتباط با اشیاء بدست آمده از پژوهشهای میدانی 5. ایجاد بانک اطلاعاتی و مبادله­ اطلاعات اشیاء بدست آمده از پژوهشهای میدانی 6. مشارکت در تدوین دستورالعملهای تغییر و تحول اشیاء 7. مشارکت و نظارت در انتخاب اشیاء شاخص فرهنگی ـ تاریخی برای ثبت در آثار ملی کشور 8. پژوهش بر روی اشیاء بدست آمده از محوطه­ های باستانی و اشیاء موجود در موزه­ ها 9. مطالعات میان ­رشته ­ای، گاهنگاری و باستان سنجی اشیاء فرهنگی- تاریخی 10. همکاری با دانشگاه­ ها و موسسه­ های پژوهشی در زمینه­ هدایت پایان ­نامه ­های کارشناسی ارشد و دکتری 11. همکاری در زمینه­ ایجاد و گسترش موزه ­های تخصصی مرتبط.

 
دکتر احمد آزادی
 ( مدیر گروه ، عضوهیئت علمی ، استادیار )
دکتر جبرییل نوکنده ( عضو هیئت علمی ، استادیار )
دکتر احمد چایچی امیرخیز ( عضو هیئت علمی ، استادیار )
معصومه مصلی ( عضو هیئت علمی ، استادیار )
رسول سیدین بروجنی ( کارشناس ارشد )
دکتر نسرین طایفه قهرمانی ( کارشناس ارشد )
دکتر حنا بحرانی پور ( کارشناس ارشد )
فايلها
1- مدارک مورد نياز براي ارسال نمونه.docx 3.14 MB
2- فرم ارسال نمونه.docx 45.413 KB
3- فرم تعهد ارائه نتايج آزمايشگاهي.docx 3.14 MB
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما