منیر خلقی   


 مدیریت امور بین الملل و حقوقی   
 
 

  شماره مستقیم : 66736585دورنگار: 66736521 
 

    داخلی: 142  شرح وظایف


·    برنامه‌ریزی و اقدام لازم به منظور شناسایی شخصیت ها، مراکز پژوهشی مشابه در خارج از کشور

·   اقدام جهت عضویت پژوهشگاه در مجامع و محافل معتبر علمی و معرفی اهداف و کارکردهای پژوهشگاه در سطح بین‌الملل وگسترش ارتباط با رایزن های فرهنگی سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران

·    ایجاد و گسترش ارتباطات و همکاریهای متقابل آموزشی وپژوهشی با مراکز علمی خارج از کشور به منظور کسب و انتقال دانش فنی و تجارب علمی و جلب مشارکت در اجرای پروژه‌های پژوهشی ،آموزش

نیروی انسانی کارآمد وایجاد دوره های تحصیلات تکمیلی با همکاری معاونت پژوهشی

·    جمع آوری اطلاعات وتدوین پیشنویس قراردادهاوتفاهم نامه های داخلی و خارجی به زبان های انگلیسی وفارسی و پیگیری تفاهم نامه های بین المللی پژوهشگاه با سایر کشورها

·    طرح‌ریزی و تدوین برنامه‌های اجرایی جهت برگزاری گردهمایی‌ها و همایشهای تخصصی بین المللی به منظور طرح و احصاء مسایل و مشکلات میراث فرهنگی و گردشگری کشور

·    برنامه‌ریزی و اقدام به منظور طراحی و برگزاری سخنرانیها و کارگاههای آموزشی ازسوی متخصصان و شخصیتهای علمی برتر خارجی برای گروههای هدف

·    جمع آوری وبررسی اسناد و مدارک لازم برای استفاده درمتن لوایح دفاعیه پژوهشگاه در مراجع ذیصلاح وتهیه آرشیو حقوقی ونگهداری وطبقه بندی اسناد دریافتی

·   انجام کلیه امورحقوقی وقضائی نظیر:اظهارنظر حقوقی،تنظیم دفاعیه ،شرکت درجلسات محاکم قضائی واستماع اظهارات شاکی ودفاع ازدعاوی مطروحه،اقامه دعوی برعلیه اشخاص حقیقی وحقوقی عنداللزوم

وپیگیرهای لازم

·   تهیه وتنظیم قراردهای مورد نیاز پژوهشگاه وارائه نظرات مشورتی به سایر واحدهای دانشگاه

·   سایراموری که ازسوی رئیس پژوهشگاه ارجاع یا تفویض می شود.
 
 
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما