عباس قلی پورمدیریت گروه نظارت ، ارزیابی و کنترل پروژه
شماره تماس  : 66736518 دورنگار: 66736520شرح وظایف


- اجرای مصوبات و دستورالعمل های شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی.

- جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و تجزیه و تحلیل دادهها و دسته بندی اطلاعات مربوط به آن و ارائه گزارش به مراجع ذی ربط حسب مورد و نیاز.

- تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی به منظور اجرای دقیق پروژ هها طبق برنامه های زما نبندی شده .

- نظارت و پیگیری و کنترل چگونگی اجرای پروژه های مصوب با ارائه سیست مهای کنترل و نظارت و ارزیابی.

- ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی ،فناوری، فرهنگی، اجرایی و میزان کارائی برنامه ها و مقررات و تهیه گزارشات مربوط براساس عوامل و شاخص های تعیین شده از سوی شورای
 
نظارت و ارزیابی آموزش عالی و ارائه آن به ریاست پژوهشگاه.

- جمع آوری و ارائه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، اجرایی و  در پژوهشگاه.

- ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و گروه نظارت، ارزیابی و کنترل پروژه پژوهشگاه.

- بررسی طرحهای مربوط به نظارت ، ارزیابی و کنترل پروژه پژوهشگاه.

- بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروههای پژوهشی ، پژوهشکده ها و واحدهای تابعه پژوهشگاه و ارائه گزارش به معاون ذی ربط.

- بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش و پژوهش در پژوهشگاه و ارائه طرحهای مناسب برای بهبود و افزایش سطح کیفی آموزش و پژوهش پژوهشگاه.

- ارتباط با دانشگاهها ، پژوهشگاه ها و مؤسسات پژوهشی معتبر جهان و کسب اطلاع از نحوه تلاشها و دستاوردهای نوین در زمینه نظارت ، ارزیابی و کنترل پروژه پژوهشگاه و استفاده بهینه از آن.

- نظارت و ارزیابی منظم فعالیتهای مدیران پژوهشگاه با هماهنگی و همکاری معاونت های ذی ربط.

- انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های آموزشی و پژوهش های مورد تخصص و ارائه پیشنهاد به معاونت های پژوهشی و فنّاوری و کاربردی سازی پژوهشگاه.

- تهیه آئین نامه و دستورالعملهای لازم در زمینه مربوط.

- بررسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط محققان و اعضای هیأت علمی از نظر فرآیند و زمان بندی در اجرا و هزینه های پیشبینی شده.

- تهیه، تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پروژههای انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذیربط.

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما