فرهنگ عابدی     

     مدیر امور مالی   
 
  شماره مستقیم : 66737011   داخلی: 523  

شرح وظایف امور مالی

·وصول اعتبارات مصوب وثبت دردفاترقانونی برابرقوانین ودستورالعمل های مربوط.

·تامین اعتبارات ریالی و ارزی برای پرداخت کلیه اسناد هزینه و تعهدات وتطبیق موارد،باقوانین ومقررات مربوطه.

·درخواست وجه از خزانه و پیگیری لازم جهت اخذ آن.

·نظارت بر وصول و انتقال وجوه قانونی به حسابهای مربوطه طبق قوانین و مقررات.

·نگهداری و تهیه و تنظیم حساب ها وصورتحسابهای مالی بصورت ماهانه وسالانه برابرمقررات مربوط و ارائه گزارش مالی به مقامات ذیصلاح.

·نظارت بر تنظیم حسابها و نظارت اسناد مالی و دفاتر مربوطه بر طبق قوانین و مقررات مالی.

·نظارت بر صدور سند هزینه های انجام شده با رعایت اختیارات مقام دستور دهنده.

·کنترل موجودی حسابها و رسیدگی، تطبیق و تایید اسناد هزینه در چارچوب قوانین و مقررات.

·نظارت و اجرای آئین نامه ها و دستورالعملهای مالی و معاملاتی مصوب هیات امنا.

·نگهداری حساب اموال و نظارت بر اموال مذکور تنظیم صورت اموال واحدهای مختلف طبق مقررات مربوط.

·نظارت بر کلیه مستندات و ضمایم پرداخت ها و حصول اطمینان نسبت به وجود مجوز های لازم و تنظیم فرم دستور پرداخت وجه یا چک.

·وصول مطالبات و پرداخت دیون طبق قوانین و مقررات.

·نگهداری، تحویل و تحول وجوه، نقدینگی ، سپرده ها ،اوراق بهادار و ....

·نظارت بر صدور چک، ثبت و نگهداری دفاتر مربوط.

·تقاضا و پیگیری برای افتتاح حسابهای بانکی مورد نیاز موسسه.

·شرکت درجلسات مربوط به مزایده ها، مناقصه ها، نظارت برتنظیم قراردادها و معاملات پژوهشگاه.

·انجام امور مربوط به کسورات قانونی و واریز به حسابهای مربوطه.

·نظارت بر کلیه امور مالی و محاسباتی.

·اعمال مدیریت به کلیه امور مالی و رسیدگی به پیش پرداخت ها،علی الحسابها واسناد ومدارک.

·اعلام موارد نقصان وتفریط حاصل از ابواب جمعی عاملین امورمالی وسایر مامورین که به موجب مقررات مجاز به اخذ ونگهداری وجوه یا اوراق در حکم وجه نقد یا اموال می باشند.

·همکاری وهماهنگی وپیگیری در زمینه برنامه های آموزش وارتقای اطلاعات وتخصص کارکنان امور مالی.

·همکاری در تهیه نامه ها،بخشنامه ها،دستورالعمل ها وطرح تصویب ها.

·مراقبت در پرداخت حقوق بازنشستگان وموظفین.

·همکاری و هماهنگی در استفاده از نرم افزارهای کارا به منظور سرعت ودقت بیشتر.

 
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما