رجا معالی
 
سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیئت علمی

شماره مستقیم :66736853

شماره داخلی :174شرح  وظایف

1- اجرای آئین نامه¬ها و مقررات مربوط درخصوص نحوه و چگونگی استخدام و یا تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی پیمانی، رسمی

آزمایشی، رسمی قطعی، طرح سربازی و مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی پژوهشگاه

2- انجام اقدامات لازم به منظور شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه های پژوهشی

3- انجام فراخوان جذب اعضای هیأت علمی پس از شناسایی و تعیین نیازها در گروه های پژوهشی و تصویب در هیأت اجرایی جذب

4- انجام بررسی های لازم به منظور تأئید صلاحیت علمی و عمومی اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در پژوهشگاه و متقاضیان بورس
 
تحصیلی و ارائه به هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

5- انجام بررسی های لازم به منظور تأئید صلاحیت علمی و عمومی اعضای هیأت علمی متقاضی تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و رسمی
 
قطعی و ارائه به هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

6- ارائه گزارشات مستمر و دوره ای حسب مورد به هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

7- برگزاری جلسات هیأت اجرایی جذب

8- پاسخگویی به متقاضیان استخدام و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی

 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما