• اساسنامه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

(مصوب 1394)

مقدمه
به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی کشور در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وابسته به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری كه بر اساس مجوز شماره 6502/22 مورخ 20/8/1383 شورای گسترش آموزش عالی تأسيس شده بود، اساسنامه آن در جلسه مورخ 28/3/1384 شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید طبق مصوبه یکصد ‌و‌ سی‌ و‌ امین جلسه مورخ 16/1/1385 شورای عالی اداری، سازمان صنایع دستی ایران در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام و نام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تغییر یافت. پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از این پس طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 18/5/1383) مفاد این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط اداره می‌شود.
در این اساسنامه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به اختصار «پژوهشگاه» و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به اختصار «وزارت» و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به اختصار «سازمان» ناميده مي شود.
ماده 1- اهداف
1- پژوهش‌های مرتبط با شناخت سیر تکوین تاریخی و تحولات فرهنگ ایران زمین؛
2- گسترش پژوهش‌های میراث فرهنگی و گردشگری به منظور کمک به توسعه پایدار، وفاق ملی و تفاهم بین ملت‌ها و صلح و آسایش جهانی؛
3- ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی و توسعه فناوری و نوآوری در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری.
ماده 2- وظايف و اختيارات
1- بررسي و شناسائي نيازهاي پژوهشي برای مطالعه و تحقیق در آثار باقیمانده از گذشتگان که مشتمل بر پژوهش در زمینه شناخت آثار ارزشمند فرهنگی تاریخی، طبیعی ایران شامل میراث ملموس (منقول و غیرمنقول) و ناملموس که به نحوی دلالت بر هویت فرهنگی تاریخی، طبیعی جوامع، اقوام و دوره‌های تاریخی ایران نماید؛
2- اجراي طرحهاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي به منظور تحقق اهداف «پژوهشگاه»؛
3- فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با فعاليت‌هاي پژوهشي و فناوری مرتبط؛
4- همكاري پژوهشي و فناوری با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي داخل و خارج كشور به منظور ارتقاي كيفيت فعاليت‌هاي پژوهشي در زمينه میراث فرهنگی و گردشگری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام به نحوی که حجم فعالیت پژوهشی برون سپاری شده با رعایت ضوابط و مقررات دربرگیرنده بخشی از فعالیت پژوهشی انجام شده در داخل «پژوهشگاه» باشد؛
5- ارائه خدمات پژوهشی به اشخاص حقيقي و حقوقي براساس نتايج فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي و فناوری انجام شده در «پژوهشگاه»؛
6- انتشار مجله، كتاب، جزوه آموزشي، توليد نرم افزار و اطلس‌های باستان‌شناسی، مردم‌شناسی، زبان و گویش و .... متناسب با اهداف «پژوهشگاه» طبق ضوابط و مقررات مربوط؛
7- برگزاري همايش‌هاي علمي و ارائه دستاوردهاي پژوهشي و فناوری در قالب كارگاه‌هاي آموزشي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط؛
8- برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی کوتاه مدت و دوره‌های تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در راستای اهداف «پژوهشگاه» با اخذ مجوز و طبق ضوابط و مقررات؛
9- ارائه نتایج کسب شده در راستای تصمیم‌سازی مسئولان عالی رتبه کشور؛
10- مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری طبق ضوابط و مقررات؛
11- توسعه، ترویج و معرفی نتایج پژوهش‌های میراث فرهنگی، طبیعی و گردشگری به منظور هدایت و حفاظت مناسب از آنها؛
12- حمایت از توسعه فناوری و نوآوری در زمینه پژوهش‌های مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری؛
13- گسترش فرهنگ مستند‌سازی آثار و صیانت از میراث فرهنگی و طبیعی؛
14- ایفای نقش مرجعیت علمی و مدیریت پژوهشگاه مرتبط در زمینه میراث فرهنگی و طبیعی در سطح کشور.
ماده 3- «پژوهشگاه» دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری، مالی و معاملاتی وتشکیلاتی وابسته به سازمان میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی است.
ماده 4- محل فعاليت «پژوهشگاه» در شهر تهران است.
تبصره: تأسیس واحدهای پژوهشی وابسته به «پژوهشگاه» در سایر شهرها، با تصویب هیأت امناء و پس از اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی «وزارت» امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده 5- ارکان
1. هيأت امناء
2. رئيس
3. هیأت رئیسه
4. شورای «پژوهشگاه».
ماده 6- ترکیب هیأت امناء
 1. رییس سازمان (رئیس هیأت امناء)
 2. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
 3. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (یا نماینده وی)
 4. رئیس «پژوهشگاه» (دبیر هیأت امناء)
 5. سه تا پنج تن از شخصیت‌های علمی- فرهنگی کشور که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت «پژوهشگاه» داشته باشند.
تبصره1- حداقل دوتن از شخصیت‌های مذکور در بند 5 باید از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی و فناوری کشور باشند.
تبصره2- اعضای مذکور در بند 5 به پیشنهاد رئیس «سازمان» تأیید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند و در یک زمان حداکثر می‌توانند عضو دو هیأت امناء باشند. پیشنهاد و انتصاب مجدد آنان بلامانع است و تا زمانی که افراد جدیدی به جای آنان منصوب نشده باشند همچنان به وظایف و اختیارات قانونی خود ادامه می‌دهند.
ماده7- وظايف و اختيارات هيأت امناء
1- تصويب آيين‏نامه داخلي هيأت امناء؛
2- تصویب نمودار سازمانی و سازمان تفصیلی «پژوهشگاه» بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و آئین‌نامه تشکیلات پژوهشگاه تدوین شده است؛
3- تصویب آیین‌نامه‌های مالی- معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی «پژوهشگاه» (از جمله آیین‌نامه‌های سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی) که پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجراء خواهد بود؛
4- بررسي و تصويب بودجه سالیانه و تفصیلی «پژوهشگاه» که توسط رئیس «پژوهشگاه» پس از تأیید هیأت رئیسه پیشنهاد می‌شود؛
5- تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالیانه «پژوهشگاه»؛
6- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛
7- کوشش برای جلب کمک‌های مالی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛
8- تصویب میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی « پژوهشگاه»؛
9- پیشنهاد میزان آموزانه، پژوهانه، نویسانه، ترجمانه و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛
10- تعيين ميزان آموزانه، پژوهانه، نويسانه، ترجمانه و نظاير آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط؛
11- پيشنهاد توسعه يا انحلال پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی و گروه‌ها و پایگاه‌های پژوهشی و فناوری «پژوهشگاه» به «هیأت امناء» برای طی مراحل قانونی؛
12- بررسی گزارش عملکرد سالیانه «پژوهشگاه» که توسط رئیس «پژوهشگاه» ارائه می‌شود و اظهار نظر نسبت به آن.
تبصره: هيأت امناء موظف است کليه مصوبات و ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير ضوابط و مقررات جاري کشور را رعايت کند.
ماده8- هيأت امناء حداقل هر6 ماه يک بار به دعوت رئيس «پژوهشگاه» تشکيل جلسه مي‌دهد.
ماده 9- جلسه‌هاي هيأت امناء با حضور حداقل پنج تن از اعضاي هيأت امناء رسميت مي‌يابد و تصميم‌هاي آن با رأي حداقل نصف به علاوه یک اعضاي حاضر در جلسه رسمی هیأت امناء، معتبر است.
ماده10- رئيس «پژوهشگاه»
رئيس "پژوهشگاه" كه نماينده قانوني «پژوهشگاه» نزد مراجع حقيقي و حقوقي است، از ميان اعضاي هيأت علمي رسمی با پیشنهاد رئیس «سازمان» و تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و با حکم رئیس «سازمان» براي مدت چهار سال منصوب مي‌شود. پيشنهاد و انتصاب مجدد وي با تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري بلامانع است.
تبصره1- پذيرش استعفاء و عزل رئيس پژوهشگاه با حکم رییس «سازمان» خواهد بود.
ماده11- وظايف و اختيارات رئيس «پژوهشگاه»
1- برنامه‌ریزی، هدایت و اداره امور و نظارت بر حسن اجرای تمامی فعالیت‌های «پژوهشگاه» در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط؛
2- تنظیم نمودار سازمانی و تشکیلات «پژوهشگاه» و پیشنهاد آن به هیأت امناء برای طی مراحل قانونی؛
3- صدور احکام مربوط به استخدام، انتصاب، ترفیع، ارتقاء، مأموریت، اخراج و ... اعضای هیأت علمی و کارمندان «پژوهشگاه»در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
4- انتخاب و انتصاب معاونان، مشاوران و مسئولان «پژوهشگاه» براساس نمودار سازمانی و تشکیلات مصوب «پژوهشگاه» و عزل آنان؛
5- امضاي قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات « پژوهشگاه» در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛
6- افتتاح حساب‌های بانکی مورد نیاز «پژوهشگاه» و معرفی دارندگان حق امضای مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
7- تنظیم بودجه سالیانه و تفصیلی «پژوهشگاه» و پیشنهاد آن به هیأت امناء برای تأیید و طی مراحل قانونی؛
8- تنظیم آیین‌نامه‌های مالی- معاملاتی، اداری، رفاهی و اجرایی «پژوهشگاه» و همچنین تغییر و اصلاح آنها طبق ضوابط و مقررات مربوط و پیشنهاد آنها به هیأت امناء برای مراحل قانونی؛
9- تنظیم آیین‌نامه‌های سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و پیشنهاد آنها به شورای «پژوهشگاه» برای تأیید و طی مراحل قانونی؛
10- ارائه گزارش عملکرد سالیانه «پژوهشگاه» به هیأت امناء؛
11- پیشنهاد تأسیس و انحلال پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی و گروه‌ها و پایگاه‌های پژوهشی و فناوری با هماهنگی شورای «پژوهشگاه» به هیأت امناء؛
12- استیفای منافع و حفظ حقوق «پژوهشگاه» در مراجع قانونی (اعم از قضائی، اجرائی، اداری و...) به نمایندگی از «پژوهشگاه» شخصاً و یا بوسیله وکیل با حق توکیل غیر تا یک درجه؛
13- اجرای مصوبات هیأت امناء و شورای «پژوهشگاه» در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
14- ارسال صورت جلسات هیأت امناء «پژوهشگاه» به رییس «سازمان» و مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه «وزارت»
تبصره1: رئيس «پژوهشگاه» مسئول اجراي کليه آيين‌نامه‌ها و مقررات و برنامه‌هاي پژوهشي مصوب "وزارت" است.
تبصره2: رئیس «پژوهشگاه» می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات اداری و مالی خود را با حفظ مسئولیت خویش و رعایت قوانین و مقررات مربوط، به معاونان «پژوهشگاه» تفویض نماید.
ماده 12ـ ترکیب هیأت رئیسه
 1. رئیس «پژوهشگاه»
 2. معاونان «پژوهشگاه»
ماده 13- وظایف و اختیارات هیأت رئیسه
1- مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه‌های راهبردی «پژوهشگاه» مبتنی بر سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور و برنامه‌های مصوب «سازمان» به منظور ارائه و تصویب در هیأت امناء؛
 1. فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت تحقق اهداف برنامه‌های راهبردی «پژوهشگاه»
 2. فراهم نمودن زمینه مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، هیأت امناء، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی «وزارت» و سایر مراجع ذی‌صلاح؛
 3. بررسی آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها‌، دستور جلسات و سایر موارد ارائه شده از سوی معاونت‌ها و شورای «پژوهشگاه» به منظور طرح در هیأت امناء و یا سایر مراجع ذی‌صلاح؛
 4. پیشنهاد بودجه سالیانه «پژوهشگاه» به هیأت امناء از طریق رئیس « پژوهشگاه»
 5. تنوع بخشی به منابع مالی «پژوهشگاه» ازطریق جذب کمک‌های مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات، پژوهشی و فناوری و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم از هیأت امناء و سایر مراجع ذی­صلاح؛
 6. پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج کشورکه طبق ضوابط به اعضای هیأت علمی تعلق می‌گیرد از طریق رئیس «پژوهشگاه» به «وزارت»؛
 7. بررسی و تصویب پیشنها‌دهای ارائه شده در خصوص فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی بدنی که براساس تقویم سالیانه «پژوهشگاه» ارائه گردیده است؛
 8. نظارت و پی‌گیری گزارش‌های پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و ... با هماهنگی دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط تا حصول نتیجه؛
 9. بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه توسط حوزه‌های مختلف «پژوهشگاه» و نظارت بر عملکرد آنان؛
 10. ارزیابی عملکرد حوزه‌های مختلف «پژوهشگاه» و بررسی گزارش‌های ادواری در شورای «پژوهشگاه»
 11. ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه‌های مختلف «پژوهشگاه»
ماده 14- معاونان «پژوهشگاه»
تعداد معاونان «پژوهشگاه» براساس تشکیلات مصوب «پژوهشگاه» تعیین می‌گردد. شرایط عمومی معاونان طبق آیین‌نامه جامع مدیریت‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری مصوب 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.
ماده 15- ترکیب شورای «پژوهشگاه»
1-رئیس «پژوهشگاه»(رئیس شورا)
2-معاونان «پژوهشگاه»
3-روسای پژوهشکده‌ها و مراکز و پایگاه‌های پژوهشی و مدیران گروه‌های پژوهشی مستقل.
4-دو تا پنج تن از اعضای هیأت علمی.
تبصره 1: حداقل دو تن از اعضای مذکور در بند 4 باید از میان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از «پژوهشگاه» با تشخیص رئیس «پژوهشگاه» انتخاب شوند.
تبصره 2: اعضای مذکور در بند 4 با حکم رئیس «پژوهشگاه» برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 3: رییس پژوهشگاه می‌تواند در مورد مسائل خاص از سایر مدیران حسب مورد به شرکت در جلسات شورا دعوت نماید.
ماده 16 – جلسات شورای «پژوهشگاه»
جلسات شورای «پژوهشگاه» دست کم هر ماه یک بار و با حضور حداقل دو سوم اعضاء، به شرط حضور رئیس شورا، رسمیت می‌یابد و تصمیم‌های آن با رأی موافق بیش از نصف اعضای حاضر در جلسه رسمی شورا، معتبر است.
تبصره: اداره جلسات شورا طبق آیین‌نامه داخلی شورا است.
ماده 17– وظایف و اختیارات شورای «پژوهشگاه»
1-تصويب آيين‌نامه داخلي شورا؛
2-تعيين خط‌مشي و برنامه‌هاي علمي و پ‍‍ژوهشي «پژوهشگاه» در چارچوب سياست‌ها و مصوبات «سازمان» و «وزارت»
3-تصويب آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي پژوهشي و فناوری «پژوهشگاه»
4-بررسي وتصويب طرح‌هاي پژوهشي و فناوری «پژوهشگاه» و نظارت بر كيفيت و حسن اجراي آنها؛
5-بررسي و نظارت بر پيشرفت طرح‌هاي پژوهشي طبق برنامه زمانبندي مصوب و در صورت لزوم تجديد نظر و تصويب تغييرات آنها؛
6-تعيين داور يا هيأت داوران طرح‌هاي پژوهشي خاتمه يافته كه از سوي معاون پژوهشي و فناوری «پژوهشگاه» معرفي مي‌شوند؛
7-ارزيابي نتايج فعاليتهاي علمي و پژوهشي و فناوری «پژوهشگاه»
8-تأييد پيشنهاد تأسيس و انحلال پژوهشکده‌ها، مراکز پژوهشی و گروه‌ها و پایگاه‌های پژوهشی و فناوری به منظور ارسال به هیأت امناء برای تأیید و طی مراحل قانونی؛
9-برنامه­ريزي براي ايجاد وتعميق ارتباط علمي با ساير مؤسسات و مراكز آموزشي – پژوهشي و فناوری كشور برابر ضوابط ومقررات مربوط؛
10-تصویب آيين‌نامه‌هاي سفرهاي علمي، بورس‌هاي تحصيلي و فرصت‌هاي مطالعاتي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و پيشنهاد آنها به هيأت امناء براي طي مراحل قانوني؛
11-بررسي‌و‌تصويب‌سفرهاي‌علمي، بورس‌هاي تحصيلي و فرصت‌هاي مطالعاتي اعضای هیأت‌علمی «پژوهشگاه» طبق ضوابط و مقررات مربوط؛
13-بررسی امکانات علمي (نیروی انسانی و تجهیزات) «پژوهشگاه» و تعیین کمبودها و پیشنهاد تأمین آنها به رئیس «پژوهشگاه»
15-تصويب آيين‌نامه‌هاي تأليف، ترجمه كتاب، مقاله ونحوه انتشار نتايج فعاليت‌هاي علمي، پژوهشي و فناوری «پژوهشگاه»
16-انجام ساير اموري كه در چارچوب ضوابط و مقررات از سوي هيأت امناء يا رئيس «پژوهشگاه» به شورا محول مي‌شود.
ماده 18- «پژوهشگاه» از نظر مالی– معاملاتی تابع آیین‌نامه مالی– معاملاتی است که به تصوب هیأت امناء و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد.
ماده 19- نحوه گزينش عمومي داوطلبان عضويت در هيأت­علمي «پژوهشگاه» تابع ضوابط و مقررات «وزارت» و ساير مراجع ذي‌صلاح است.
ماده 20- صلاحيت علمي داوطلبان عضويت در هيأت­علمي «پژوهشگاه» طبق ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و «وزارت» تعيين مي‌شود.
ماده21 - «پژوهشگاه» تابع کليه مقررات، ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مربوط به مؤسسات پژوهشي و فناوری مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير ضوابط و مقررات مربوط است.
ماده 22- هیأت امناء و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر فعاليت‌هاي «پژوهشگاه» نظارت مي‌نمايد و در صورت احراز تخلف از ضوابط، نسبت به جلوگيري از ادامه فعاليت، تعليق فعاليت و يا انحلال «پژوهشگاه» اقدام مي‌کند.
ماده 23- سال مالي «پژوهشگاه» عبارت است از يک سال شمسي که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پايان اسفند ماه همان سال ختم مي‌شود.
ماده 24 - منابع مالي «پژوهشگاه»
1ـ اعتبارات بودجه عمومی که در ردیف مستقل بودجه سالیانه پیش بینی می‌شود؛
2ـ درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌های پژوهشی و فناوری، ارائه خدمات مشاوره‌ای، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و عرضه محصولات علمی (کتاب ، مجله ،....) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛
3- کمک‌های دریافتی از «سازمان»، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط؛
4ـ هدايا و کمک‌هاي دريافتي از اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.
ماده25- انحلال «پژوهشگاه»
«پژوهشگاه» در موارد زير پس از تصويب نهايي شوراي گسترش آموزش عالي منحل مي‌شود:
1- به پيشنهاد رییس «سازمان» و تصویب هیأت امناء؛
2- در صورت عملکرد ضعیف و تخلف «پژوهشگاه» از مقررات اساسنامه، مصوبات «وزارت» و سایر ضوابط و مقررات جاری کشور به تشخیص«هیأت امناء» و «وزارت».
ماده26- در صورتي که شوراي گسترش آموزش عالي «وزارت» با انحلال «پژوهشگاه» موافقت اوليه نمايد، «پژوهشگاه» موظف است:
1- تمامی تعهدات خود در برابر وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی (اعم از اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی خود) را انجام دهد یا «سازمان» با توافق صاحبان حق، تعهدات «پژوهشگاه» را رأساً بپذیرد.
2- تمامی امتیازات و اموالی را که از منابع عمومی و دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها و غیره در اختیار «پژوهشگاه» قرار گرفته است مسترد نماید یا موافقت صاحبان حق، مبنی بر واگذاری امتیازات و اموال مذکور به «سازمان» را ارائه دهد.
ماده 27- پس از احراز اجراي تعهدات مذکور در ماده 27 و حل و فصل امور اداری، مالی و حقوقي و تصويب نهايي انحلال«پژوهشگاه» توسط شوراي گسترش آموزش عالي، هيأت تصفيه‌اي مرکب از:
ـ نماينده حقوقي«وزارت»
ـ نماينده حقوقي «سازمان»
ـ رئيس وقت «پژوهشگاه» (در غياب رئيس وقت «پژوهشگاه» يکي از معاونان وقت «پژوهشگاه» بنا به تشخيص رئیس «سازمان»)
تشکيل و با رعايت مقررات قانوني در مدتی که شورای گسترش آموزش عالی تعیین می‌کند، امر تصفیه «پژوهشگاه» را بر عهده خواهد داشت.
ماده28- پس از انجام تعهدات و تعيين تکليف ديون «پژوهشگاه» و اعلام ختم تصفيه توسط هیأت تصفیه، باقيمانده دارايي «پژوهشگاه» با رعايت بند 2 ماده 25 اساسنامه به «سازمان» منتقل مي‌شود.
تبصره 1: در خصوص اموال وقفي، مطابق وقفنامه عمل مي‌شود.
تبصره 2: هيأت تصفيه موظف است در مورد فوق صورت مجلسي که به امضاي تمامی اعضاي هيأت مي‌رسد در دو نسخه تنظيم، يک نسخه از آن را به «سازمان» و نسخه ديگر را به «وزارت» تسليم نمايد.
ماده 29- مواردي که در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است تابع ضوابط و مقررات مصوب «وزارت» و ساير ضوابط و مقررات مربوط است.
ماده30- هر گونه تغيير در مفاد اين اساسنامه با تأیید معاونت پژوهش و فناوری«وزارت» تصويب شوراي گسترش آموزش عالي و ابلاغ وزیر علوم، تحقيقات و فناوري یا معاون آموزشی «وزارت» امکان پذير است.
ماده31- اين اساسنامه در 31 ماده و12 تبصره، در جلسه مورخ 24/8/1394 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ معتبر و جایگزین اساسنامه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مصوب جلسه مورخ 28/3/1384 شورای گسترش آموزش عالی می‌گردد.

                                                                                                                                                                                                 مجتبی شریعتی نیاسر
                                                                                                                                                                                                        معاون آموزشی