مدیریت توسعه و منابع انسانی و بهره وری

این مدیریت با اجرای قوانین و مقررات مرتبط و متوازن با فعالیت­هایی نظیر: " برنامه­ ریزی و تأمین نیروی ­انسانی، آموزش و توسعه دانش اعضای شاغل، ارزشیابی عملکرد، برقراری حقوق و مزایا، امور رفاهی و پاداش انگیزشی و توسعه فرهنگ، روابط، انضباط و ساختار سازمانی" برای استفاده مطلوب­تر از نیروی انسانی کارآ و اثربخش در جهت اهداف سازمانی ارتقای بهره­وری منابع انسانی به­ عنوان اصلی­ ترین منابع پژوهشگاه نقش مهمی در پیشبرد مأموریت­ها و فعالیت­های اصلی مجموعه واحدهای صفی ایفاء می­نماید.

 

شرح وظایف مدیریت توسعه منابع انسانی و بهره‌وری

 • مطالعه و بررسي مداوم وظايف سازمانی پژوهشگاه و واحدها و چگونگی گردش كار در آنها با توجه به برنامه راهبردی و توسعه پژوهشگاه.
 • انجام بررسي های سازمانی به منظور برنامه ريزی و برآورد نيروی انساني غير هيأت علمی مورد نياز پژوهشگاه.
 • ارائه طريق براي بهبود روشهای انجام كار و تحول اداری و بهره وری.
 • تهيه و تنظيم نمودار سازمانی (تشكيلاتی) و پستهاي سازمانی متناسب با وظايف و مسئوليت­های واحدهاي تابعه پژوهشگاه.
 • برقراري ارتباط با مراجع ذي‌صلاح و تجديد نظر و اصلاح تشكيلات پژوهشگاه در صورت نياز و حسب مورد.
 • مطالعه و بررسي در خصوص تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و تفكيك و تقسيم وظايف به منظور جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني پژوهشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تائید توسط مراجع ذی­صلاح
 • مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي و كارآموزي اعضای غير هیات علمی و اجراي برنامه هاي آموزشي براي آنان.
 • شركت فعال در شوراها ، كميته ها و اظهار نظر پيرامون مسائل مربوط .
 • بررسی و انجام اقدامات لازم براي بهبود مستمر مديريت و افزايش بهره وري در فرآيند آموزش.
 • مطالعه و بررسي قوانين، مقررات و آئين نامه­هاي داخلي پژوهشگاه با هدف ساده سازي و هماهنگ ساختن آنها و ارائه به مراجع ذي صلاح براي تصويب.
 • حمايت، هدايت و نظارت بر فعاليت­هاي بهره وري و تحول اداري پژوهشگاه.
 • برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات شوراها و كميسيون بهره وري و تحول اداري پژوهشگاه.
 • تهيه و تنظيم گزارش اداري از اجراي برنامه‌هاي تحول‌اداري و بهره وري در پژوهشگاه براي ارائه به مراجع ذی‌صلاح.
 • اجراي سياست ها و خط مشي‌هاي پژوهشگاه در زمينه هاي مربوط به امور اداري و استخدامي و بازنشستگي.
 • نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي واحدهاي تابعه.
 • تهيه و تنظيم آيين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط براي ارائه به مقامات ذي‌ربط براساس ضوابط و مصوبات پژوهشگاه و ابلاغ آن به كليه واحدها پس از تاييد.
 • نظارت بر اجراي مقررات انضباطي، حضور و غياب، طرح تمام وقت، اضافه كار و ... و رسيدگي به تخلفات  اعضای غير هيأت علمي و هيأت علمي و ارجاع مراتب به هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی.
 • مطالعه و بررسي رسته هاي شغلي مشاغل و ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذی ربط.
 • ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل پژوهشگاه.
 • پيش بيني ترفيع و تغيير پایه سالانه اعضا با كمك واحدهاي مربوط .
 •  تهيه طرحهاي مربوط به رفاه عمومي اعضا و نظارت برحسن اجراي طرحهاي مزبور .
 • انجام كليه امور مربوط به ارزيابي عملكرد سالانه اعضاي غير هيأت علمی.

 
افشین کرمی
سرپرست مدیریت توسعه ،منابع انسانی و بهره وری